Đăng Tuyết Sơn hữu hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Lẻo lẻo trần ai chẳng chút reo
Thú này nhân trí đủ trăm chiều.
Dòng oanh nổi nhuỵ xôn chèo khách
Lối tắt len mây bận cánh tiều.
Sương bá sườn non cây điểm phấn
Nước cầm mặt bể đá mòn rêu.
Am thông trước ấu ba xa tá
Đồng vọng bên tai lọt tiếng reo.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.