50%

Đường công danh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đường công danh
của Nguyễn Công Trứ

Cùng đạt[1] có riêng chi mệnh số
Hành tàng[2] nào hẹn với văn chương?
Đường công danh sau trước cũng là thường
Con tạo hóa phải rằng ghen ghét mãi?
5Duyên ngư thủy còn dành cơ hội lại
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu
Trong trần ai, ai kém ai đâu?
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có!
Thơ rằng:
10Độc thư thiên bất phụ
Hữu chí sự cánh thành[3]
Giang sơn đành có cậy trông mình
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ?
Đã sinh ra ở trong phù thế
15Nợ trần ai đành cũng tính xong
Nhắn lời nói với non sông
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai?
Thanh vân[4], trông đó mà coi.

   
Chú thích

  1. Lúc bế tắc lúc hanh thông
  2. Lúc hoạt động giúp nước, lúc ẩn náu giấu mình
  3. Giời không phụ người đọc sách (tức người học giỏi thì trời giúp cho làm nên)/ Có chí thì làm nên việc lớn
  4. Đường công danh