Đạo người

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đạo người
của Nguyễn Đình Chiểu

Đạo trời nào phải ở đâu xa[1]
Gội tấm lòng người có giải ra.
Mến nghĩa bao đành làm phản nước.
Có nhân nào nỡ phụ tình nhà.
Xưa nay đều chọn đường trung-hiếu
Sách-vở còn ghi lẽ chánh-tà.
Năm phẩm rừng nhu[2] săn-sóc lấy,
Ấy là đạo-vị[3] ở mình ta.

   
Chú thích

  1. Do câu: "Đạo bất viễn nhân" nghĩa: đạo chẳng xa người.
  2. Tức ngũ kinh: năm pho sách trọng yếu của người học đạo nho: Thi, Thư, Lễ nhạc, Dịch, Xuân-thu.
  3. Đạo vị: mùi đạo.