Biên dịch: License update vote

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cuộc bầu cử này phải được cấu hình tại wiki chính