Động Bạch Nha

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Động Bạch Nha
của Lê Thánh Tông

Động Bạch Nha: Ở xã Trị Nội, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), phía tả núi Thần Phù. Trong động có chùa và một tòa tượng Phật, có bia đá dài một trượng 6 thước và khắc một chữ "Phật" to. Lê Quý Đôn nói là chữ vua Thánh Tông (1054 - 1071) triều Lý. Trong động lại có rất nhiều dơi, nên tục gọi là Hang Dơi (Đại Nam nhất thống chí). Cũng có bản ghi là "Bạch ác động" (ác hay nha đều có nghĩa là con quạ).

Một chốn kiền khôn một chốn xuân,
Đã dành phong cảnh thú thanh tân.
Quanh co nước biếc doành[1] muôn khảm[2],
Chồng chập non xanh đá mấy lần.
Quét bụi trần không một sở[3],
Xui lòng khách hứng mười phân.
Nhàn nào đấng thánh xem ngày trước,
Biết được hư không máy có thần.

   
Chú thích

  1. Doành: Dòng
  2. Khảm: Khoảnh
  3. Sở: Vật