Động Bạch Nha

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Một chốn kiền khôn một chốn xuân,
Đã dành phong cảnh thú thanh tân.
Quanh co nước biếc doành[1] muôn khảm[2],
Chồng chập non xanh đá mấy lần.
Quét bụi trần không một sở[3],
Xui lòng khách hứng mười phân.
Nhàn nào đấng thánh xem ngày trước,
Biết được hư không máy có thần.

   
Chú thích

  1. Doành: Dòng
  2. Khảm: Khoảnh
  3. Sở: Vật