Điếu trạng nguyên Nguyễn Trực

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đời dõi nho tông phát ấp bang,
Trong đạo đức, có từ chương.
Nối dòng thi lễ nhà truyền báu,
Tranh giải khôi nguyên bảng chói vàng.
Nam bắc hai triều danh dậy[1],
Phong lưu một cửa họ sang.
Từ đường ở đấy niềm tây lạnh,
Dấu cũ càng thơm xạ có hương.

   
Chú thích

  1. Nguyễn Trực thi ở trong nước đỗ trạng nguyên, khi phụng mệnh đi sứ Trung Quốc, gặp nhà Minh mở khoa thi, ông xin vào dự thi, lại được đỗ cao