Bước tới nội dung

Ai sang Niu Yoóc mà coi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Ai sang Niu Yoóc mà coi  (1955) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trong bài Trắng và đen, báo Nhân dân số 312, ngày 7-1-1955.

Ai sang Niu Yoóc mà coi
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ
Tự do soi thấy những gì?
Bên thì nô lệ, bên thì dã man!