Bước tới nội dung

Bài ca Trần Hưng Đạo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bài ca Trần Hưng Đạo  (1928) 
của Hồ Chí Minh

... Diên Hồng thề trước thánh minh
Lòng dân đã quyết hy sinh rành rành
Nếu ai muốn đến giành đất Việt
Đưa dân ta ra giết sạch trơn
Một người Việt hãy đương còn
Thì non sông Việt vẫn non sông nhà...

1928