Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chỗ thử khác/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Bản mẫu này cho phép phân biệt giữa các trang Bản mẫu:...Bản mẫu:.../chỗ thử. Nó thường dùng để ngăn một trang /chỗ thử (chỗ thử) được xếp cùng với trang chính.

Ngoài ra
khi có số /chỗ thử 1

Bất kỳ trang con /chỗ thửKÝ TỰ nào cũng đều được xem là /chỗ thử. Do đó nó gồm cả /chỗ thử 1, /chỗ thử_2.

Ngoài ra
/tài liệu

Trang con /tài liệu (tài liệu) cũng được xem là /chỗ thử.

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này có thể dùng tại trang tài liệu bản mẫu để đảm bảo là các trang con chỗ thử (chỗ thử) và tài liệu bản mẫu (doc) không được đưa vào thể loại của chính bản mẫu.

Bản mẫu này có hai tham số không tên, |1=|2=. Gần cuối trang /tài liệu nơi đặt thể loại, hãy dùng bản mẫu này như sau:

{{Tài liệu bản mẫu}}
<!-- tất cả nội dung tài liệu ở đây -->
<includeonly>{{chỗ thử khác||
<!-- thể loại để đặt bản mẫu vào chứ không phải trang /chỗ thử: -->
[[Thể loại:(thể loại 1)]]
[[Thể loại:(thể loại 2)]]

}}</includeonly>
  • Khi để trống tham số đầu (đặt hai dấu sổ liên tục, ||, vào cuối cùng đầu ở mã ví dụ phía trên) có nghĩa là |1=(không làm gì cả) và sẽ không đưa trang chỗ thử vào thể loại được chỉ định.
  • Chú ý là hai ngoặc móc ở cuối (}}) sẽ được đặt ngay trước thẻ </includeonly>. Nó cũng giống như |2=(ghi chú thể loại và các thể loại). Nếu viết đầy đủ nó sẽ hiện ra như sau:
<includeonly>{{chỗ thử khác|1=<!-- không đặt chỗ thử vào thể loại -->|2=
<!-- Thể loại đặt phía dưới dòng này; liên kết liên wiki đặt tại Wikidata-->
[[Thể loại:(thể loại 1)]]
[[Thể loại:(thể loại 2)]]
(thể loại khác nếu có)

}}</includeonly>

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu:Bản mẫu phát hiện không gian tên và tên trang