Bước tới nội dung

Bất ngộ thời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bất ngộ thời[1]
của Cao Bá Quát

Chẳng lưu-lạc dễ trải mùi trần thế,
Còn trần ai, khôn tỏ mặt công-hầu.
Ngất-ngưởng thay con Tạo khéo cơ-cầu[2],
Muốn đại thụ[3], hãy dìm cho lúng-túng.
Thân hệ bang gia chung hữu dụng[4],
Thiên sinh hào-kiệt bất ưng hư[5].
Hãy bền lòng, chớ chút oán vưu[6],
Thời chỉ hỉ ngư long biến hóa[7].
Thôi đã biết cùng thông[8] là mệnh cả,
Cũng đừng đem hình-dịch[9] lại cầu chi.
Hơn nhau cũng một chữ thì.

   
Chú thích

  1. Chẳng gặp thời.
  2. Chỉ người nhiều mưu mẹo hiểm độc.
  3. Đại thụ: cây lớn; chỉ người nhờ cậy được.
  4. Thân quan hệ đến nhà nước là thân hữu dụng.
  5. Giời sinh hào kiệt chẳng phải là hư sinh.
  6. Oán thiên vưu nhân: Oán trời trách người.
  7. Thời vận tốt đến cá hóa ra rồng.
  8. Cùng khốn và hanh-thông, bĩ rồi lại thái.
  9. Hình-dịch nghĩa là sai khiến cái hình-hài thân thể, nhọc-nhằn và vất-vả.