Bắc Ninh lịch triều đại khoa bi ký/Bia số 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bắc Ninh lịch triều đại khoa bi ký của không rõ
Văn bia đề danh tiến sĩ từ khoa Ất Mão (1075) đến khoa Quang Thuận (1469)
北 寧 歷 朝 大 科 碑 記 Bắc Ninh lịch triều đại khoa bi ký

嘉 定 今 嘉 平 細 江今 文 江 善 才 今 良 才 武 寧 今 武 江 安 夫 今 安 豐 先 福 今 多 福 金 华 今 金 英 安 越 今 越 安 新 福 今 淪 福。


李 大 寧 乙 卯 科 明 經 博 學 弟 一 名 狀 元黎 文 盛 嘉 定 東 究 仕 至 太 師。


陳 建 中 壬 辰 科 太 學 生 第 三 甲 陳 周 普細 江 舟 梁 大 司 徒 輔 國 公。


陳 天 應 丙 午 科 狀 元 阮 光 觀 東 岸 三 山僕 射 贈 大 司 空。


陳 元 豐 丙 辰 科 太 學 生 榜 眼 朱 馨 細 江舟 梁 翰 林 侍 讀。


陳 寶 得 甲 辰 科 狀 元 李 道 載 嘉 定 萬 司辭 職 出 家 號 玄 光 祖。


陳 興 龍 甲 辰 科 太 學 生 中 選 阮 天 縱 東岸 黎 再 登 第 國 子 司 業。


陳 龍 慶 甲 辰 科 狀 元 陶 師 錫 安 勇 雙 溪入 內 行 遣。


陳 昌 符 甲 子 科 狀 元 段 春 雷 新 福 巴 魯黃 門 侍 郎。


附 胡 聖 元 庚 辰 科 狀 元 劉 叔 儉 嘉 定 湛露 第 二 甲 武 夢 原 僊 遊 東 山 祭 酒 致 仕 黃 憲 僊 遊 國 子 教 授。


黎 順 天 辛 亥 科 宏 詞 中 選 阮 天 錫 僊 遊內 裔 奉 使 尚 書。


順 天 己 丑 御 試 中 選 朱 車 安 豐 奉 使。


黎 天 宝 壬 戌 科 第 二 甲 進 士 陳 伯 齡 武寧 市 球 審 刑 奉 使 第 三 甲 同 進 士 阮 居 道 嘉 定 東 土+鬼 尚 書 奉 使 吳 世 裕 金 菙 溪 女 户 部 侍 郎 曲 有 誠 善 才 善 才 兵 部侍 郎 陳 盤 桂 陽 慈 山 大 學 士 阮 國 杰 東 岸 壯 烈 尚 書,


黎 太 和 戊 辰 科 第 一 甲 狀 元 阮 堯 谷 武寧 明 良 奉 使 兼 掌 六 部 尚 書。


黎 太 和 癸 酉 科 第 二 甲 進 士 陶 正 己 超類 淳 康 参 政 奉 使 第 三 甲 同 進 士 裴 超 細 江 多 牟。


黎 廷 寧 戊 寅 科 進 士 楊 子 由 東 岸 壯 烈工 部 侍 郎。


黎 光 順 癸 未 科 第 二 甲 進 士 楊 文 旦 東岸 河 魯 承 政 奉 使 黎 廷 俊 細 江 青 朗 東 閣 校 書 黎 廷 僚 東 岸 檜 江 仕 至 尚 書 第 三 甲 同 進 士 阮 廷 魁 桂 陽蓬 萊 右 侍 郎 范 良 僊 遊 芝 沈 承 政 使 阮 構 先 福 匡 禮。


黎 光 順 丙 戌 科 第 二 甲 進 士 楊 如 珠 超類 樂 土 知 制 誥 梁 誨 東 岸 河 魯 仕 至 王 傳 范 承 葉 嘉 林 午 橋 御 史 奉 使 第 三 甲 同 進 士 阮 仁 浹 武 寧 金 堆史 部 尚 書 阮 仁 被 武 寧 金 堆 辞 後 再 中 奉 使 預 騷 坛 兵 部 尚 書 杜 潤 金 □ 金 菙東 閣 大 學 士 尚 書 騷 坛 副 元 師 阮 文 通金 菙春 熙 東 閣 學 士 吳雷 東 岸 福 溪 總 兵 □ 事 陶 與+手 超 類 淳 康 累 官 東 閣 大 學 士 晋 尚 書 何 儼 金 菙金 菙史 部 侍 郎。


黎 光 順 己 丑 科 第 三 甲 同 進 士 申 仁 忠安 勇 安 寧 東 閣 大 學 士 尚 書 輔 政 騷 壇 副 元 帥 阮 冲 愨武 寧 金 堆 預 騷 坛 礼 部 尚 書 阮 石 桂 安豐 春 雷 史 部 尚 書 阮 達 濟 嘉 定 平 吳 禮 部 侍 郎 段 孝 真 細 江 温 舍 尚 書 東 閣 大 學 士 覃 文 禮 桂 陽 覽 山 御元 奉 使 累 官 尚 書 兼 東 各 大 學 士 受 遣 詔 死 節。