Bắc Ninh lịch triều đại khoa bi ký/Bia số 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bắc Ninh lịch triều đại khoa bi ký của Không rõ
Văn bia đề danh tiến sĩ từ khoa Ất Mão (1075) đến khoa Quang Thuận (1469)


北 寧 歷 朝 大 科 碑 記 Bắc Ninh lịch triều đại khoa bi ký

嘉 定 今 嘉 平 細 江今 文 江 善 才 今 良 才 武 寧 今 武 江 安 夫 今 安 豐 先 福 今 多 福 金 华 今 金 英 安 越 今 越 安 新 福 今 淪 福。


李 大 寧 乙 卯 科 明 經 博 學 弟 一 名 狀 元黎 文 盛 嘉 定 東 究 仕 至 太 師。


陳 建 中 壬 辰 科 太 學 生 第 三 甲 陳 周 普細 江 舟 梁 大 司 徒 輔 國 公。


陳 天 應 丙 午 科 狀 元 阮 光 觀 東 岸 三 山僕 射 贈 大 司 空。


陳 元 豐 丙 辰 科 太 學 生 榜 眼 朱 馨 細 江舟 梁 翰 林 侍 讀。


陳 寶 得 甲 辰 科 狀 元 李 道 載 嘉 定 萬 司辭 職 出 家 號 玄 光 祖。


陳 興 龍 甲 辰 科 太 學 生 中 選 阮 天 縱 東岸 黎 再 登 第 國 子 司 業。


陳 龍 慶 甲 辰 科 狀 元 陶 師 錫 安 勇 雙 溪入 內 行 遣。


陳 昌 符 甲 子 科 狀 元 段 春 雷 新 福 巴 魯黃 門 侍 郎。


附 胡 聖 元 庚 辰 科 狀 元 劉 叔 儉 嘉 定 湛露 第 二 甲 武 夢 原 僊 遊 東 山 祭 酒 致 仕 黃 憲 僊 遊 國 子 教 授。


黎 順 天 辛 亥 科 宏 詞 中 選 阮 天 錫 僊 遊內 裔 奉 使 尚 書。


順 天 己 丑 御 試 中 選 朱 車 安 豐 奉 使。


黎 天 宝 壬 戌 科 第 二 甲 進 士 陳 伯 齡 武寧 市 球 審 刑 奉 使 第 三 甲 同 進 士 阮 居 道 嘉 定 東 土+鬼 尚 書 奉 使 吳 世 裕 金 菙 溪 女 户 部 侍 郎 曲 有 誠 善 才 善 才 兵 部侍 郎 陳 盤 桂 陽 慈 山 大 學 士 阮 國 杰 東 岸 壯 烈 尚 書,


黎 太 和 戊 辰 科 第 一 甲 狀 元 阮 堯 谷 武寧 明 良 奉 使 兼 掌 六 部 尚 書。


黎 太 和 癸 酉 科 第 二 甲 進 士 陶 正 己 超類 淳 康 参 政 奉 使 第 三 甲 同 進 士 裴 超 細 江 多 牟。


黎 廷 寧 戊 寅 科 進 士 楊 子 由 東 岸 壯 烈工 部 侍 郎。


黎 光 順 癸 未 科 第 二 甲 進 士 楊 文 旦 東岸 河 魯 承 政 奉 使 黎 廷 俊 細 江 青 朗 東 閣 校 書 黎 廷 僚 東 岸 檜 江 仕 至 尚 書 第 三 甲 同 進 士 阮 廷 魁 桂 陽蓬 萊 右 侍 郎 范 良 僊 遊 芝 沈 承 政 使 阮 構 先 福 匡 禮。


黎 光 順 丙 戌 科 第 二 甲 進 士 楊 如 珠 超類 樂 土 知 制 誥 梁 誨 東 岸 河 魯 仕 至 王 傳 范 承 葉 嘉 林 午 橋 御 史 奉 使 第 三 甲 同 進 士 阮 仁 浹 武 寧 金 堆史 部 尚 書 阮 仁 被 武 寧 金 堆 辞 後 再 中 奉 使 預 騷 坛 兵 部 尚 書 杜 潤 金 □ 金 菙東 閣 大 學 士 尚 書 騷 坛 副 元 師 阮 文 通金 菙春 熙 東 閣 學 士 吳雷 東 岸 福 溪 總 兵 □ 事 陶 與+手 超 類 淳 康 累 官 東 閣 大 學 士 晋 尚 書 何 儼 金 菙金 菙史 部 侍 郎。


黎 光 順 己 丑 科 第 三 甲 同 進 士 申 仁 忠安 勇 安 寧 東 閣 大 學 士 尚 書 輔 政 騷 壇 副 元 帥 阮 冲 愨武 寧 金 堆 預 騷 坛 礼 部 尚 書 阮 石 桂 安豐 春 雷 史 部 尚 書 阮 達 濟 嘉 定 平 吳 禮 部 侍 郎 段 孝 真 細 江 温 舍 尚 書 東 閣 大 學 士 覃 文 禮 桂 陽 覽 山 御元 奉 使 累 官 尚 書 兼 東 各 大 學 士 受 遣 詔 死 節。