Bắc sứ sơ độ Lô giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bắc sứ sơ độ Lô giang - 北使初渡瀘江
của Nguyễn Trung Ngạn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

叨持使節出京華,
駐馬孤亭日未斜。
別酒一杯分客興,
瀘江東畔即天涯。

Thao trì sứ tiết xuất Kinh hoa,
Trú mã cô đình nhật vị tà.
Biệt tửu nhất bôi phân khách hứng,
Lô giang Đông bạn tức thiên nha.

Lạm cầm cờ sửa khỏi Kinh đô,
Dừng ngựa nơi đình vắng lúc mặt trời chưa xế.
Một chén rượu từ biệt chia hứng khách,
Phía Đông sông Lô là chân trời.