Biên dịch:Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ/Lớp U

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỚP U - KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Đối với lịch sử quân sự, xem D-F

(Nhấn vào mỗi phân lớp để xem chi tiết)

Phân lớp U Kỹ thuật quân sự (Tổng quát)
Phân lớp UA Quân đội: Tổ chức, phân bố, tình huống quân sự
Phân lớp UB Quản trị quân sự
Phân lớp UC Bảo dưỡng và vận tải
Phân lớp UD Bộ binh
Phân lớp UE Kỵ binh. Giáp
Phân lớp UF Pháo binh
Phân lớp UG Kỹ thuật quân sự. Không quân
Phân lớp UH Các dịch vụ khác

Phân lớp U

U1-900 Kỹ thuật quân sự (Tổng quát)
U21-22.3   War. Philosophy. Military sociology
U27-43 History of military science
U45 Historiography
U56-59 Army clubs
U150-155 Military planning
U161-163 Strategy
U164-167.5 Tactics
U168 Logistics
U250-255 Maneuvers (combined arms)
U260 Joint operations. Combined operations
U261 Amphibious warfare
U262 Commando tactics
U263-264.5 Atomic warfare. Atomic weapons
U300-305 Pháo binh and rifle ranges
U310-310.2 War games
U320-325 Physical training of soldiers
U400-714 Military education and training
U750-773 Military life, manners and customs, antiquities, etc.
U799-897 History of arms and armor

Phân lớp UA

UA10-997 Quân đội: Tổ chức, phân bố, tình huống quân sự
UA21-885   By region or country
UA910-915 Mobilization
UA920-925 Plans for attack and defense
UA926-929 Civil defense
UA929.5-929.95 War damage in industry. Industrial defense
UA940-945 Military communication
UA950-979 Routes of travel. Distances
UA985-997 Military geography

Phân lớp UB

UB1-900 Quản trị quân sự
UB160-165   Records, returns, muster rolls, etc.
UB170-175 Adjutant generals' offices
UB180-197 Civilian personnel departments
UB250-271 Intelligence
UB273-274 Sabotage
UB275-277 Psychological warfare. Propaganda
UB320-338 Enlistment, recruiting, etc.
UB340-345 Compulsory service. Conscription and exemption
UB356-369.5 Provision for veterans
UB370-375 Military pensions, etc.
UB380-385 Soldiers' and sailors' homes
UB407-409 Warrant officers. Noncommissioned officers
UB410-415 Officers
UB416-419 Minorities, women, etc. in armed forces
UB420-425 Furloughs
UB440-449.5 Retired military personnel

Phân lớp UC

UC10-780 Bảo dưỡng và vận tải
UC20-258   Organization of the service. By region or country
UC260-267 Supplies and stores
UC270-360 Transportation
UC400-440 Barracks. Quarters. Camps
UC460-535 Clothing and equipment
UC540-585 Equipage. Field kits
UC600-695 Horses. Mules. Remount service
UC700-780 Subsistence

Phân lớp UD

UD1-495 Bộ binh
UD157-302   Tactics. Maneuvers. Drill regulations
UD320-325 Manual of arms
UD330-335 Firing. Military sharpshooting
UD340-345 Bayonet drill
UD380-425 Small arms. Swords, etc.
UD450-455 Mounted Bộ binh
UD460-464 Mountain troops
UD470-475 Ski troops
UD480-485 Airborne troops. Parachute troops
UD490-495 Airmobile operations

Phân lớp UE

UE1-500 Kỵ binh. Giáp
Including horse cavalry, armored cavalry, mechanized cavalry
UE144-145   Horse cavalry
UE147 Armored cavalry
UE157-302 Tactics. Maneuvers. Drill regulations
UE420-425 Cavalry sword exercises
UE460-475 Horses

Phân lớp UF

UF1-910 Pháo binh
UF157-302   Tactics. Maneuvers. Drill regulations
UF400-405 Field Pháo binh
UF450-455 Seacoast Pháo binh
UF460-465 Siege Pháo binh
UF470-475 Howitzer Pháo binh. Mortar batteries
UF480-485 Garrison Pháo binh
UF500-515 Weapons systems
UF520-537 Ordnance and small arms
UF540-545 Arsenals, magazines, armories, etc.
UF560-780 Ordnance material (Ordnance proper)
UF820-830 Ballistics. Velocities and motions of projectiles
UF848-856 Pháo binh instruments. Fire control, etc.

Phân lớp UG

UG1-620 Military engineering
UG160-302   Tactics and regulations
UG335 Bridges
UG340 Tunnels
UG360-390 Field engineering
UG400-442 Fortification
UG443-449 Attack and defense. Siege warfare
UG470-474 Military surveying, topography, and mapping
UG490 Land mines, etc.
UG500-565 Technical troops and other special corps
UG570-582 Military signaling
UG590-613.5 Military telegraphy and telephony
UG614-614.5 Military electric lighting
UUG615-620 Military motor vehicles
UG622-1435 Air forces. Air warfare
UG633-635 By region or country
UG637-639 Education and training
UG640-645 Military aeronautical research
UG700-705 Tactics
UG730-735 Air defenses
UG760-765 Aerial reconnaissance
UG770-1045 Organization. Personnel management
UG1097 Air bases
UG1100-1435 Equipment and supplies
UG1500-1530 Military astronautics. Space warfare. Space surveillance
UG1523-1525 By region or country

Phân lớp UH

UH20-910 Các dịch vụ khác
UH20-25   Chaplains
UH201-515 Medical and sanitary services
UH520-(560) Care of sick and wounded. Relief societies
UH600-629.5 Military hygiene and sanitation
UH700-705 Public relations. Press. War correspondents
UH750-769 Military social work. Social welfare services
UH800-910 Recreation and information services