Biên dịch:Quy tắc chính tả tiếng Hàn (số 2014-39)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quy tắc chính tả tiếng Hàn  (2014) 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, do Wikisource dịch từ tiếng Triều Tiên
Số 2014-39, ban hành ngày 05.12.2014, có hiệu lực từ ngày 1.1.2015.

Chương 1: Tổng quan[sửa]

Điểu 1: Chính tả tiếng Hàn là âm phát ra giống như ngôn ngữ chuẩn, để ngữ pháp được chính xác cần tuân theo những nguyên tắc quy định.

Điều 2: Mỗi từ ngữ của câu văn, cách viết tách ra giữa mỗi từ đều có những nguyên tắc quy định.

Điều 3: Từ nước ngoài được viết theo “Phương pháp ghi từ nước ngoài”.

Chương 2: Phụ Âm[sửa]

Điều 4: Số lượng bảng chữ cái nguyên phụ âm tiếng Hàn bao gồm 24 ký tự và, trình tự cùng số ký tự được sắp xếp như sau:

   ㄱ(기역)  ㄴ(니은)  ㄷ(디귿)  ㄹ(리을)
   ㅁ(미음)  ㅂ(비읍)  ㅅ(시옷)  ㅇ(이응)
   ㅈ(지읒)  ㅊ(치읓)  ㅋ(키읔)  ㅌ(티읕)
   ㅍ(피읖)  ㅎ(히읗)
   ㅏ(아)   ㅑ(야)   ㅓ(어)   ㅕ(여)
   ㅗ(오)   ㅛ(요)   ㅜ(우)   ㅠ(유)
   ㅡ(으)   ㅣ(이)
[Lưu ý 1] Đối với những nguyên phụ âm có 2 ký tự trở lên thì được điều chỉnh khác với bảng trên , thứ tự và ký tự được quy định như sau.
   ㄲ(쌍기역) ㄸ(쌍디귿) ㅃ(쌍비읍) ㅆ(쌍시옷)
   ㅉ(쌍지읒) ㅐ(애)   ㅒ(얘)   ㅔ(에) 
   ㅖ(예)   ㅘ(와)   ㅙ(왜)   ㅚ(외)
   ㅝ(워)   ㅞ(웨)   ㅟ(위)   ㅢ(의)
[Lưu ý 2] Thứ tự nguyên phụ âm được quy định trong từ điển như sau:
   Phụ âm:   ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
   Nguyên âm: ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ

Chương 3: Các vấn đề về âm vị[sửa]

Mục 1: Âm căng[sửa]

Điều 5: Nếu bên trong mỗi từ vựng nếu không có lý do rõ ràng để phát ra âm căng (된소리) thì âm phát ra đầu tiên của âm tiết tiếp theo sẽ áp dụng viết âm căng.

1.  Âm căng giữa 2 nguyên âm
   소쩍새   어깨   오빠   으뜸   아끼다   기쁘다
   깨끗하다  어떠하다  해쓱하다  거꾸로
   부썩    어찌    이따금
2. Âm căng phía sau phụ âm cuối (받침) “ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ”
   산뜻하다  잔뜩    살짝    훨씬    담뿍    움찔
   몽땅    엉뚱하다
Lưu ý: Phía sau âm căng của 2 phụ âm cuối (받침) “ㄱ” , ”ㅂ”, nếu trường hợp âm tiết ghép giống nhau hoặc tương tự nhau thì âm phát ra sẽ là âm căng.
   국수    깍두기   딱지    색시    싹둑(∼싹둑)
   법석    갑자기   몹시 

Mục 2: Âm vòm miệng[sửa]

Điều 6: Trường hợp những từ có 2 phụ âm cuối (받침) là “ㄷ” và “ㅌ” nếu phía sau khi viết có quan hệ phụ thuộc vào “이” hoặc “히” , thì vẫn sẽ viết là “ㄷ” , “ㅌ”nhưng khi phát âm ra sẽ đọc là “ㅈ” , “ㅊ”.  ( “ㄱ” lựa chọn, còn “ㄴ” bỏ đi).

   ㄱ     ㄴ           ㄱ     ㄴ
   맏이    마지          핥이다   할치다
   해돋이   해도지         걷히다   거치다
   굳이    구지          닫히다   다치다
   같이    가치          묻히다   무치다
   끝이    끄치 

Mục 3: Phụ âm cuối 'ㄷ'[sửa]

Điều 7: Trong số những từ có phụ âm cuối (받침) phát âm là “ㄷ” thì trường hợp những từ không có căn cứ viết là “ㄷ” sẽ được viết là “ㅅ”.

   덧저고리  돗자리   엇셈    웃어른   핫옷    무릇
   사뭇 얼핏  자칫하면  뭇[衆]  옛     첫     헛 

Mục 4: Nguyên Âm[sửa]

Điều 8: Trường hợp có nguyên âm “ㅖ” như trong những từ sau “계”, “례”, “몌”, “폐” dù âm phát ra là “ㅔ”  nhưng vẫn viết là “ㅖ”. ( “ㄱ” lựa chọn, còn “ㄴ” bỏ đi).

   ㄱ     ㄴ           ㄱ     ㄴ
   계수(桂樹) 게수          혜택(惠澤) 헤택
   사례(謝禮) 사레          계집    게집
   연몌(連袂) 연메          핑계    핑게
   폐품(廢品) 페품          계시다   게시다
Lưu ý: Những phát âm sau chính cũng là từ nguyên bản.
   게송(偈頌) 게시판(揭示板)     휴게실(休憩室)

Điều 9: Trường hợp từ có “의” hoặc nguyên âm có âm tiết đầu tiên phát âm là “ㅢ” hay “ㅣ” thì vẫn viết là “의”. ( “ㄱ” lựa chọn, còn “ㄴ” bỏ đi).

   ㄱ     ㄴ           ㄱ     ㄴ
   의의(意義) 의이          닁큼   닝큼
   본의(本義) 본이          띄어쓰기  띠어쓰기
   무늬[紋]  무니          씌어    씨어
   보늬    보니          틔어    티어
   오늬    오니          희망(希望) 히망
   하늬바람  하니바람        희다    히다
   늴리리   닐리리         유희(遊戱) 유희

Mục 5: Quy tắc Âm đầu[sửa]

Điều 10: Phụ âm đầu tiên của từ như '녀, 뇨, 뉴, 니' thì khi theo quy tắc 2 âm sẽ thành '여,요, 유, 이'. (ㄱ을 sử dụng, ㄴ을 bỏ đi.)

   ㄱ     ㄴ           ㄱ     ㄴ
   여자(女子) 녀자          유대(紐帶) 뉴대
   연세(年歲) 년세          이토(泥土) 니토
   요소(尿素) 뇨소          익명(匿名) 닉명
Tuy nhiên, những danh từ như '냐, 녀' dưới đây thì phụ thuộc vào âm.
   냥(兩)   냥쭝(兩-) 년(年)(몇 년)
[Lưu ý 1] Ngoại trừ trường hợp từ có âm đầu tiên, thì viết theo nguyên bản âm phát ra
   남녀(男女) 당뇨(糖尿) 결뉴(結紐) 은닉(隱匿)
[Lưu ý 2] 접두사처럼 쓰이는 한자가 붙어서 된 말이나 합성어에서, 뒷말의 첫소리가 'ㄴ'소리로 나더라도 두음 법칙에 따라 적는다.

Như tiếp đầu ngữ, khi viết tiếng Hán được thêm vào hoặc ghép lại, thì âm đầu tiên dù là phát ra âm 'ㄴ' thì vẫn viết theo nguyên tắc 2 âm.

   신여성(新女性)  공염불(空念佛)  남존여비(男尊女卑)
[Lưu ý 3] 둘 이상의 단어로 이루어진 고유 명사를 붙여 쓰는 경우에도 붙임 2에 준하여 적는다.

Trường hợp đi với từ gốc Hàn được tạo thành từ 2 từ trở lên thì viết theo qui tắc 2

   한국여자대학     대한요소비료회사

Điều 11: Phụ âm đầu tiên của từ vựng như '랴, 려, 례, 료, 류, 리'thì viết theo nguyên tắc hai âm dùng với '야, 여, 예,요, 유, 이'. (ㄱ을 sử dụng, ㄴ을 bỏ đi.)

   ㄱ     ㄴ           ㄱ     ㄴ
   양심(良心) 량심          용궁(龍宮) 룡궁
   역사(歷史) 력사          유행(流行) 류행
   예의(禮儀 례의          이발(理髮) 리발
Tuy nhiên, Những trường hợp sau viết danh từ theo nguyên bản âm phát ra
   리(里) : 몇 리냐?
   리(理) : 그럴 리가 없다.
[Lưu ý 1] Ngoại trừ trường hợp từ có âm đầu tiên, thì viết theo nguyên bản âm phát ra
   개량(改良) 선량(善良) 수력(水力) 협력(協力)
   사례(謝禮) 혼례(婚禮) 와룡(臥龍) 쌍룡(雙龍)
   하류(下流) 급류(急流) 도리(道理) 진리(眞理)
Tuy nhiên, Nếu là nguyên âm hoặc từ có âm đuôi 'ㄴ' phía sau thì biến đổi thành '렬', '률'은 '열', '율'. (ㄱ을 sử dụng, ㄴ을 bỏ đi.)
   ㄱ       ㄴ         ㄱ          ㄴ
   나열(羅列)   나렬        분열(分裂)      분렬
   치열(齒列)   치렬        선열(先烈)      선렬
   비열(卑劣)   비렬        진열(陳列)      진렬
   규율(規律)   규률        선율(旋律)      선률
   비율(比率)   비률        전율(戰慄)      전률
   실패율(失敗率) 실패률       백분율(百分率)     백분률
[Lưu ý 2] Trường hợp từ có tên gắn thêm họ thì viết theo âm nguyên bản.
   신립(申砬) 최린(崔麟) 채륜(蔡倫) 하륜(河崙)
[Lưu ý 3] Từ viết tắt thì viết theo nguyên bản âm phát ra.
   국련(국제연합)    대한교련(대한교육연합회)
[Lưu ý 4] Như tiếp đầu ngữ, khi viết tiếng Hán được thêm vào hoặc ghép lại, thì âm đầu tiên dù là phát ra âm 'ㄴ','ㄹ' thì vẫn viết theo nguyên tắc 2 âm.
   역이용(逆利用)    연이율(年利率)     열역학(熱力學)
   해외여행(海外旅行)
[Lưu ý 5] Trường hợp đi với từ gốc Hàn được tạo thành từ 2 từ trở lên thì viết theo qui tắc 4
   서울여관  신흥이발관 육천육백육십육(六千六白六十六)

Điều 12 Từ có âm đầu tiên là '라, 래, 로, 뢰, 루, 르' thì theo quy tắc 2 âm chuyển thành '나, 내, 노, 뇌, 누, 느'.(ㄱ을 sử dụng, ㄴ을 bỏ đi.)

   ㄱ     ㄴ           
   낙원(樂園) 락원          
   내일(來日) 래일          
   노인(老人) 로인          
   뇌성(雷聲) 뢰성
   누각(樓閣) 루각
   능묘(陵墓) 릉묘
[Lưu ý 1] Ngoại trừ trường hợp từ có âm đầu tiên, thì viết theo nguyên bản âm phát ra
   쾌락(快樂) 극락(極樂)       거래(去來) 왕래(往來)
   부로(父老) 연로(年老)       지뢰(地雷) 낙뢰(落雷)
   고루(高樓) 광한루(廣寒樓) 동구릉(東九陵) 가정란(家庭欄)
[Lưu ý 2] Như tiếp đầu ngữ, khi viết tiếng Hán được thêm vào thì vẫn viết theo nguyên tắc 2 âm.
  내내월(來來月) 상노인(上老人) 중노동(重勞動) 비논리적(非論理的)

Mục 6: Âm kép[sửa]

Điều 13: Một từ có cùng âm tiết hoặc tuơng tự ghép với nhau thì đa số viết giống cùng mặt chữ. (ㄱ을 chọn ㄴ을 bỏ đi.)

   ㄱ          ㄴ           ㄱ     ㄴ
   딱딱         딱닥          꼿꼿하다  꼿곳하다
   쌕쌕         쌕색          놀놀하다  놀롤하다
   씩씩         씩식          눅눅하다  눙눅하다
   똑딱똑딱       똑닥똑닥        밋밋하다  민밋하다
   쓱싹쓱싹       쓱삭쓱삭        싹싹하다  싹삭하다
   연연불망(戀戀不忘)  연련불망        쌉쌀하다  쌉살하다
   유유상종(類類相從)  유류상종        씁쓸하다  씁슬하다
   누누이(屢屢-)     누루이         짭짤하다  짭잘하다

Chương 4: Các vấn đề về hình vị[sửa]

Điều 1: Thể từ và trợ từ[sửa]

Điều 14: Phân biệt giữa thể từ và trợ từ.

   떡이    떡을    떡에    떡도    떡만
   손이    손을    손에    손도    손만
   팔이    팔을    팔에    팔도    팔만
   밤이    밤을    밤에    밤도    밤만
   집이    집을    집에    집도    집만
   옷이    옷을    옷에    옷도    옷만
   콩이    콩을    콩에    콩도    콩만
   낮이    낮을    낮에    낮도    낮만
   꽃이    꽃을    꽃에    꽃도    꽃만
   밭이    밭을    밭에    밭도    밭만
   앞이    앞을    앞에    앞도    앞만
   밖이    밖을    밖에    밖도    밖만
   넋이    넋을    넋에    넋도    넋만
   흙이    흙을    흙에    흙도    흙만
   삶이    삶을    삶에    삶도    삶만
   여덟이   여덟을   여덟에   여덟도   여덟만
   곬이    곬을    곬에    곬도    곬만
   값이    값을    값에    값도    값만

Mục 2: Thân từ và Đuôi từ[sửa]

Điều 15: Thân từ và đuổi từ của vị từ được phân biệt khi viết.

   먹다    먹고    먹어    먹으니
   신다    신고    신어    신으니
   믿다    믿고    믿어    믿으니
   울다    울고    울어    (우니)
   넘다    넘고    넘어    넘으니
   입다    입고    입어    입으니
   웃다    웃고    웃어    웃으니
   찾다    찾고    찾아    찾으니
   좇다    좇고    좆아    좇으니
   같다    같고    같아    같으니
   높다    높고    높아    높으니
   좋다    좋고    좋아    좋으니
   깎다    깎곳    깎아    깎으니
   앉다    앉고    앉아    앉으니
   많다    많고    많아    많으니
   늙다    늙고    늙어    늙으니
   젊다    젊고    젊어    젊으니
   넓다    넓고    넓어    넓으니
   훑다    훑고    훑어    훑으니
   읊다    읊고    읊어    읊으니
   옳다    옳고    옳아    옳으니
   없다    없고    없어    없으니
   있다    있고    있어    있으니
[Lưu ý 1] Trong trường hợp hai từ có vị từ kết hợp, vị từ của một từ được sử dụng, từ phía trước tùy thuộc vào việc giữ nguyên nghĩa gốc hay không mà thay đổi
(1) Những ví dụ khi từ được giữ nguyên theo nghĩa gốc
   넘어지다  늘어나다  늘어지다  돌아가다  되짚어가다
   들어가다  떨어지다  벌어지다  엎어지다  접어들다
   틀어지다  흩어지다
(2) Những ví dụ khi từ thay đổi không giữ theo nghĩa nguyên g
   드러나다  사라지다  쓰러지다
[Lưu ý 2] Dù trường hợp âm cuối sử dụng đuôi từ là '- 오' được phát âm là '요' thì vẫn được viết là '오'.( chọn ㄱ và bỏ ㄴ.)
   ㄱ                ㄴ
   이것은 책이오.          이것은 책이요.
   이리로 오시오.          이리로 오시요.
   이것은 책이 아니오.        이것은 책이 아니요.
[Lưu ý 3] Trong trường hợp nối câu, '이요' được sử dụng.(chọn ㄱ và bỏ ㄴ.)
     ㄱ                ㄴ
   이것은 책이요, 저것은 붓이요,   이것은 책이오, 저것은 붓이오,
   또 저것은 먹이다.         또 저것은 먹이다.

Điều 16 Khi âm tiết cuối của thân từ là nguyên âm 'ㅏ, ㅗ' thì đuôi từ sử dụng '- 아', các trường hợp còn lại sử dụng '- 어'.

1. Trường hợp sử dụng '- 아'
   나아    나아도   나아서
   막아    막아도   막아서
   얇아    얇아도   얇아서
   돌아    돌아도   돌아서
   보아    보아도   보아서
2. Trường hợp sử dụng '- 어'
   개어    개어도   개어서
   겪어    겪어도   겪어서
   되어    되어도   되어서
   베어    베어도   베어서
   쉬어    쉬어도   쉬어서
   저어    저어도   저어서
   주어    주어도   주어서
   피어    피어도   피어서
   희어    희어도   희어서

Điều 17 Sau đuôi từ, trợ từ '요' được sử dụng.

   읽어    읽어요
   참으리   참으리요
   좋지    좋지요

Điều 18 Các vị từ như dưới đây, trong trường hợp đuôi từ thay đổi, thân từ hoặc vị từ được viết theo thể giản lược nếu cần.

1. Đuôi thân từ 'ㄹ' được giản lược
   갈다:   가니    간     갑니다   가시다   가오
   놀다:   노니    논     놉니다   노시다   노오
   불다:   부니    분     붑니다   부시다   부오
   둥글다:  둥그니   둥근    둥급니다  둥그시다  둥그오
   어질다:  어지니   어진    어집니다  어지시다  어지오
[Lưu ý] Đuôi 'ㄹ' cũng được giản lược như các ví vụ dưới.
   마지못하다 마지않다  (하)다마다 (하)자마자
2. Đuôi thân từ 'ㅅ' được giản lược
   긋다:   그어    그으니   그었다
   낫다:   나아    나으니   나았다
   잇다:   이어    이으니   이었다
   짓다:   지어    지으니   지었다.
   (하)지마라 (하)지 마(아)
3. Đuôi thân từ 'ㅎ' được giản lược
   그렇다:  그러니   그럴    그러면   그럽니다  그러오
   까맣다:  까맣다   까말    까마면   까맙니다  까마오
   동그랗다: 동그랄   동그라면  동그랍니다 동그랍니다 동그라오
   퍼렇다:  퍼러니   퍼럴    퍼러면   퍼럽니다  퍼러오
   하얗다:  하야니   하얄    하야면   하얍니다  하야오
4. Đuôi thân từ 'ㅜ, ㅡ' được giản lược
   푸다:   퍼     펐다          
   끄다:   꺼     껐다
   담그다:  담가    담갔다
   따르다:  따라    따랐다
   뜨다:   떠     떴다
   크다:   커     컸다
   고프다:  고파    고팠다
   바쁘다:  바빠    바빴다
5. Đuôi thân từ 'ㄷ' được biến thành 'ㄹ'
   걷다[步]: 걸어    걸으니   걸었다
   듣다[聽]: 들어    들으니   들었다
   묻다[問]: 물어    물으니   물었다
   싣다[載]: 실어    실으니   실었다
6. Đuôi thân từ 'ㅂ' được biến thành 'ㅜ'
   깁다:   기워    기우니   기웠다
   굽다[炙]: 구워    구우니   구웠다
   괴롭다:  괴로워   괴로우니  괴로웠다
   맵다:   매워    매우니   매웠다
   무겁다:  무거워   무거우니  무거웠다
   밉다:   미워    미우니   미웠다
   쉽다:   쉬워    쉬우니   쉬웠다
Hơn nữa, các âm tiết đơn '돕 -, 곱 -' khi kết hợp với đuôi từ '- 아' thì được viết dưới dạng '와' như phát âm.
   돕다[助]: 도와    도와서   도와도   도왔다
   곱다[麗]: 고와    고와서   고와도   고왔다
7. Đuôi từ '하다' trong sử dụng thì đuôi từ '- 아' được biến thành '- 여'
   하다:  하여  하여서   하여도   하여라 
      하였다
8. Sau âm tiết cuối của thân từ '르' , đuôi từ '- 어' được biến thành '- 러'
   이르다[至]: 이르러  이르렀다
   노르다:  노르러   노르렀다
   누르다:  누르러   누르렀다
   푸르다:  푸르러   푸르렀다
9. Phần 'ㅡ' trong âm tiết cuối của thân từ '르' được giản lược, sau đó đuôi từ '- 아/- 어' được biến thành '- 라/- 러'
   가르다:  갈라    갈랐다
   거르다:  걸러    걸렀다
   구르다:  굴러    굴렀다
   벼르다:  별러    별렀다
   부르다:  불러    불렀다
   오르다:  올라    올랐다
   이르다:  일러    일렀다
   지르다:  질러    질렀다

Mục 3: Tiếp từ bổ sung[sửa]

Điếu 19 Khi thêm thân từ '- 이' hoặc '- 음/- ㅁ' thì trở thành danh từ và trở thành phó từ khi thêm '- 이' hoặc '- 히'

1. Trở thành danh từ khi thêm '- 이'
   길이    깊이    높이    다듬이   땀받이   달맞이
   먹이    미닫이   벌이    벼ㅎ이   살림살이  쇠붙이
2. Trở thành danh từ khi thêm '- 음/- ㅁ'
   걸음    묶음    믿음    얼음    엮음    울음
   웃음    졸음
   죽음    앎     만듦
3. Trở thành phó từ khi thêm'- 이'
   갈이  굳이  길이  높이  많이  실없이
   좋이  짓궂이
4. Trở thành phó từ khi thêm '- 히'
   밝히    익히    작히
Hơn nữa, dù đặt '- 이' hoặc '- 음' phía sau thân từ để trở thành danh từ thì ý nghĩa của thân từ đó vẫn giữ theo nguyên bản
   굽도리   다리[笙]  목거리(목병)      무녀리
   코끼리   거름[비료] 고름[膿]        노름(도박)
[Lưu ý] Ngoài '- 이' hoặc '음' , nếu thêm các tiếp từ bắt đầu bằng nguyên âm thì từ loại thay đổi những vẫn giữ ý nghĩa theo nguyên bản.
(1) Trở thành danh từ
   귀머거리  까마귀   너머    뜨더귀   마감    마개
   마중    무덤    비렁뱅이  쓰레기   올가미   주검
(2) Trở thành phó từ
   거뭇거뭇  너무    도로    뜨덤뜨덤  바투
   불긋불긋  비로소   오긋오긋  자주    차마
(3) Ý nghĩa thay đổi khi trợ từ thay đổi
   나마    부터    조차

Điều 20: '- 이' được kết hợp phía sau danh từ để làm sáng tỏ nguyên hình của từ.

1. Trở thành phụ từ
   곳곳이  낱낱이  몫몫이   샅샅이   앞앞이 집집이
2. Trở thành danh từ
   곰배팔이  바둑이   삼발이   애꾸눈이  육손이      
   절뚝발이/절름발이
[Chú ý] Ngoài '- 이' nếu thêm tiếp từ bắt đầu bằng nguyên âm thì không viết theo nguyên gốc.
   꼬락서니  끄트머리  모가치 바가치 바깥  사타구니
   싸라기   이파리   지붕    지푸라기  짜개

Điều 21 Nếu thêm tiếp từ bắt đầu bằng phụ âm sau danh từ hoặc vị từ thì danh từ hoặc thân từ được viết theo nguyên gốc.

1. Trường hợp thêm tiếp từ bắt đầu bằng phụ âm sau danh từ
   값지다   흩지다   넋두리   빛깔    옆댕이   잎사귀
2. Trường hợp thêm tiếp từ bắt đầu bằng phụ âm sau thân từ
   낚시    늙정이   덮개    뜨게질   갉작갉작하다
   갉작거리다 뜯적거리다 뜯적뜯적하다 굵다랗다 굵직하다
   깊숙하다  넓적하다  높다랗다 늙수그레하다 얽죽얽죽하다
Hơn nữa, các trường hợp sau được viết theo cách phát âm
(1) Trường hợp âm cuối của patchim kép không xuất hiện
   할짝거리다 널따랗다  널찍하다  말끔하다  말쑥하다  말짱하다
   실쭉하다  실큼하다  얄따랗다  얄팍하다  짤따랗다  짤막하다
   실컷
(2) Trường hợp gốc từ không rõ ràng hoặc khác với ý nghĩa ban đầu
   넙치    올무    골막하다  납작하다

Điều 22 Nếu thêm các tiếp từ như sau vào thân từ của vị từ thì vị từ được viết theo nguyên gốc.

1. Trường hợp thêm '- 기 -, - 리 -, - 이 -, - 히 -, - 구 -, - 우 -, - 추 -, - 으키 -, - 이키 -, - 애 -'
   맡기다   옮기다   웃기다   쫓기다   뚫리다   울리다
   낚이다   쌓이다   핥이다   굳히다   굽히다   넓히다
   앉히다   얽히다   잡히다   돋구다   솟구다   돋우다
   갖추다   곧추다   맞추다   일으키다  돌이키다  없애다
Hơn nữa, nếu thêm '- 이 -, - 히 -, - 우 -' làm thay đổi ý nghĩa của từ thì viết theo cách phát âm.
   도리다(칼로 ∼) 드리다(용돈을 ∼) 고치다 바치다(세금을 ∼)
   부치다(편지를 ∼)   거두다   미루닿   이루다
2. Trường hợp thêm '- 치 -, - 뜨리 -, - 트리 -'
   놓치다   덮치다   떠받치다  받치다 밭치다 부딪치다
   뻗치다   엎치다   부딪뜨리다/부딪트리다 쏟뜨리다/쏟트리다
   젖뜨리다/젖트리다   찢뜨리다/찢트리다   흩뜨리다/흩트리다
[Lưu ý] Trường hợp thêm '- 업 -, - 읍 -, - 브 -' thì viết theo cách phát âm.
   미덥다   우습다   미쁘다

Điều 23 Nếu thêm '- 이' vào sau căn tố chứa '- 하다' hoặc '- 거리다' thì danh từ mới được viết theo nguyên gốc. ( Chọn ㄱ và bỏ ㄴ)

   ㄱ     ㄴ
   깔쭉이   깔쭈기
   꿀꿀이   꿀구리
   눈깜짝이  눈깜짜기
   더펄이   더퍼리
   배불뚝이  배불뚜기
   삐죽이   삐주기
   살살이   살사리
   쌕쌕이   쌕쌔기
   오뚝이   오뚜기
   코납작이  코납자기
   푸석이   푸서기
   홀쭉이   홀쭈기
[Lưu ý] Nếu thêm '- 이' hoặc các tiếp từ bắt đầu bằng nguyên âm vào các căn tố không thể nối với '- 하다' hoặc '- 거리다' thì danh từ mới được viết theo nguyên gốc.
   개구리   귀뚜라미  기러기   깎두기   괭과리   날라리
   누더기   동그라미  두드러기  딱따구리  매미    부스러기
   뻐꾸기   얼루기   칼싹두기

Điều 24 Nếu thêm '- 이다' vào căn tố có thể kết hợp với '- 거리다' thì vị từ mới được viết theo nguyên gốc của căn tố.( Chọn ㄱ và bỏ ㄴ)

   ㄱ     ㄴ
   깜짝이다  깜짜기다
   꾸벅이다  꾸버기다
   끄덕이다  끄더기다
   뒤척이다  뒤처기다
   들먹이다  들머기다
   망설이다  망서리다
   번득이다  번드기다
   번쩍이다  번쩌기다
   속삭이다  속사기다
   숙덕이다  숙더기다
   울먹이다  울머기다
   움직이다  움지기다
   지껄이다  지꺼리다
   퍼덕이다  퍼더기다
   허덕이다  허더기다
   헐떡이다  헐떠기다

Điều 25 Phụ từ được tạo nên bởi sự kết hợp của căn tố chứa '- 하다' và '- 히' hoặc '- 이' thì căn tố hoặc phụ từ được viết theo nguyên gốc.

1. Trường hợp thêm '- 히' hoặc '- 이' vào căn tố chứa '- 하다'
   급히 꾸준히 도저히 딱히 어렴풋이 깨끗이
[Lưu ý] Trường hợp không kết hợp với '- 하다' thì viết theo cách phát âm
   갑자기   반드시(꼭)       슬며시
2. Trường hợp trở thành phụ từ khi thêm '- 이'
   곰곰이 더욱 생긋이 오뚝이 일찍이 해죽이

Điều 26 Vị từ khi thêm '- 하다' hoặc '- 없다' thì '- 하다' hoặc '- 없다' được giữ nguyên khi viết.

1. Trường hợp trở thành vị từ khi thêm '- 하다'
   딱하다   숱하다   착하다   텁텁하다  푹하다
2. Trường hợp trở thành vị từ khi thêm '- 없다'
   부질없다  상없다   시름없다  열없다   하염없다 

Mục 4 Từ ghép và Tiếp từ bổ sung[sửa]

Điều 27 Trường hợp kết hợp 2 từ trở lên hoặc kế hợp với tiếp từ thì mỗi từ được viết theo nguyên gốc.

   국말이   꺾꽂이   꽂잎    끝장    물난리
   밑천    부엌일   싫증    옷안    웃옷
   젖몸살   첫아들   칼날    팥알    헛웃음
   홀아비   홀맘    흙내
   값없다   겉늙다   굵주리다  낮잡다   맞먹다
   받내다   벋놓다   빗나가다  빛나다   새파랗다
   샛노랗다  시꺼멓다  싯누렇다  엇나가다  엎누르다
   엿듣다   옻오르다  짓이기다  헛되다
[Lưu ý 1] Trường hợp các viết thay đổi khi gốc từ rõ ràng hoặc cách phát âm thay đổi
   할아버지  할아범
[Lưu ý 2] Trường hợp không viết theo nguyên gốc nếu như gốc từ không rõ ràng
   골병    골탕    끌탕    며칠    아재비   오라비
   업신여기다 부리나케
[Lưu ý 3] Trường hợp kết hợp với từ ghép '이[齒,蝨]' hoặc từ nối được phát âm là '니' hoặc '리' thì được viết là '니'
   간니    덧니    사랑니   송곳니   앞니    어금니
   윗니    젖니    톱니    틀니    가랑니   머릿니

Điều 28 Khi kết hợp giữa 2 từ mà 1 trong 2 từ có âm cuối là 'ㄹ', nếu âm 'ㄹ' không được phát ra thì viết theo cách phát âm

   다달이(달-달-이)   따님(딸-님)      마되(말-되)
   마소(말-소)      무자위(물-자위)    바느질(바늘-질)
   부나비(불-나비)    부삽(불-삽)      부손(불-손)
   소나무(솔-나무)    싸전(쌀-전)       여닫이(열-닫이)
   우짖다(울-짖다)    화살(활-살)

Điều 29: 끝소리가 'ㄹ'인 말과 딴 말이 어울릴 적에 'ㄹ' 소리가 'ㄷ' 소리로 나는 것은 'ㄷ'으로 적는다.

Từ có kết thúc là 'ㄹ' khi ghép với một từ khác thì patchim 'ㄹ' sẽ được viết và phát âm thành 'ㄷ'

 반짇고리(바느질∼) 사흗날(사흘∼)  삼짇날(삼질∼)  섣달(설∼)
 숟가락(술∼)    이튿날(이틀∼)  잔주름(잘∼)   푿소(풀∼)
 섣부르다(설∼)   잗다듬다(잘∼)  잗다랗다(잘∼)

제30항 사이시옷은 다음과 갈은 경우에 받치어 적는다.

Điều 30: Trường hợp 'ㅅ' đứng giữa hai từ sẽ được viết như sau:

1. 순 우리말로 된 합성어로서 앞말이 모음으로 끝난 경우:
1. Trường hợp từ ghép mà từ phía trước kết thúc là nguyên âm:
(1) 뒷말의 첫소리가 된소리로 나는 것
(1) Âm đầu tiên của từ đằng sau sẽ phát âm thành "âm căng"
   고랫재   귓밥   나룻배    나뭇가지 냇가    댓가지
   뒷갈망   맷돌   머릿기름   모깃불  못자리   바닷가
   뱃길    볏가리  부싯돌    선짓국  쇳조각   아랫집
   우렁잇속  잇자국  잿더미    조갯살  찻집    쳇바퀴
   킷값    핏대   햇볕     혓바늘
(2) 뒷말의 첫소리 'ㄴ, ㅁ' 앞에서 'ㄴ' 소리가 덧나는 것
(2) Âm đầu của từ phía sau là 'ㄴ, ㅁ' thì 'ㅅ' sẽ phát âm thành 'ㄴ'
   멧나물   아랫니   텃마당   아랫마을  뒷머리
   잇몸    깻묵    냇물    빗물
(3) 뒷말의 첫소리 모음 앞에서 'ㄴㄴ'소리가 덧나는 것
(3) Âm đầu của từ phía sau nguyên âm thì sẽ phát âm thành 'ㄴㄴ'
   도래깻열  뒷윷    두렛일   뒷일    뒷입맛
   베갯잇   욧잇    깻잎    나뭇잎   댓잎
2. 순 우리말과 한자어로 된 합성어로서 앞말이 모음으로 끝난 경우
2. Trường hợp từ ghép thuần hàn và từ ghép hán hàn có từ phía trước kết thúc bằng nguyên âm
(1) 뒷말의 첫소리가 된소리로 나는 것
(1) Âm đầu của từ phía sau sẽ phát âm thành âm cứng
   귓병    머릿방   뱃병    봇둑    사잣밥
   샛강    아랫방   자릿세   전셋집   찻잔
   찻종    촛국    콧병    탯줄    텃세
   핏기    햇수    횟가루   횟배
(2) 뒷말의 첫소리 'ㄴ, ㅁ' 앞에서 'ㄴ' 소리가 덧나는 것
(2) Âm đầu của từ phía sau là 'ㄴ, ㅁ' sẽ phát âm thành 'ㄴ'
   곗날    제삿날   훗날    툇마루   양칫물
(3) 뒷말의 첫소리 모음 앞에서 'ㄴㄴ'소리가 덧나는 것
(3) Âm đầu của từ phía sau là nguyên âm sẽ phát âm thành 'ㄴㄴ'
   가욋일   사삿일   예삿일   훗일
3. 두 음절로 된 다음 한자어
3. Từ hán hàn được ghép từ hai âm tiết
   곳간(庫間) 셋방(貰房) 숫자(數字) 찻간(車間) 툇간(退間) 횟수(回數)

제31항 두 말이 어울릴 적에 'ㅂ' 소리나 'ㅎ' 소리가 덧나는 것은 소리대로 적는다.

Điều 31: Để hòa hợp 2 âm tiết, sẽ viết thêm 'ㅂ' hay 'ㅎ' theo như cách đọc

1. 'ㅂ' 소리가 덧나는 것
1. Viết thêm 'ㅂ'
   댑싸리(대ㅂ싸리)   멥쌀(메ㅂ쌀)      볍씨(벼ㅂ씨)
   입때(이ㅂ때)     입쌀(이ㅂ쌀)      접때(저ㅂ때)
   좁쌀(조ㅂ쌀)     햅쌀(해ㅂ쌀)
2. 'ㅎ' 소리가 덧나는 것
2. Viết thêm 'ㅎ'
   머리카락(머리ㅎ가락) 살코기(살ㅎ고기)    수캐(수ㅎ개)
   수컷(수ㅎ것)     수탉(수ㅎ닭)      안팎(안ㅎ밖)
   암캐(암ㅎ개)     암컷(암ㅎ것)      암탉(암ㅎ닭)

Chương 5: Viết cách

제32항 단어의 끝모음이 줄어지고 자음만 남은 것은 그 앞의 음절에 받침으로 적는다.

Điều 32: Nguyên âm kết thúc của từ sẽ bị lược bỏ, phụ âm còn lại sẽ thành patchim của âm tiết đứng đằng trước.

   (본말)        (준말)
   기러기야       기럭아
   어제그저께      엊그저께
   어제저녁       엊저녁
   온가지        온갖
   가지고, 가지지    갖고, 갖지
   디디고, 디디지    딛고, 딛지

제33항 체언과 조사가 어울려 줄어지는 경우에는 준 대로 적는다.

Điều 33: Thể từ (danh từ, đại từ, số từ) và tiểu từ có thể kết hợp được với nhau thì đều viết giản lược.

   (본말)        (준말)
   그것은        그건
   그것이        그게
   그것으로       그걸로
   나는         난
   나를         날
   너는         넌
   너를         널
   무엇을        무얼/뭘
   무엇이        뭣이/무에

제34항 모음 'ㅏ, ㅓ'로 끝난 어간에 '- 아/- 어, - 았 -/- 었 -'이 어울릴 적에는 준 대로 적는다.

Điều 34: Căn tố (어간) trong từ kết thúc bằng nguyên âm 'ㅏ,ㅓ' khi kết hợp cùng '-았- / -었-' thì viết giản lược

   (본말)   (준말)   (본말)   (준말)
   가아    가     가았다   갔다
   나아    나     나았다   났다
   타아    타     타았다   탔다
   서어    서     서었다   섰다
   켜어    켜     켜었다   켰다
   펴어    펴     펴었다   폈다
[붙임 1] 'ㅐ, ㅔ' 뒤에 '- 어, - 었 -'이 어울려 줄 적에는 준 대로 적는다.
[Chú ý 1] '- 어, - 었 -' đứng sau 'ㅐ, ㅔ' thì được giản lược.
   (본말)   (준말)   (본말)   (준말)
   개어    개     개었다   갰다
   내어    내     내었다   냈다
   베어    베     베었다   벴다
   세어    세     세었다   셌다
[붙임 2] '하여'가 한 음절로 줄어서 '해'로 될 적에는 준 대로 적는다.
[Chú ý 2] '하여' viết giản lược thành một âm tiết là '해'
   (본말)   (준말)   (본말)   (준말)
   하여    해     하였다   했다
   더하여   더해    더하였다  더했다
   흔하여   흔해    흔하였다  흔했다

제35항 모음 'ㅗ, ㅜ'로 끝난 어간에 '- 아/- 어, - 았 -/- 었 -'이 어울려 'ㅘ/ㅝ, ㅘ/ㅝ'으로 될 때에는 준 대로 적는다.

Điều 35: Thành phần mang nghĩa (어간) trong từ kết thúc bằng nguyên âm 'ㅗ, ㅜ' khi kết hợp cùng '- 아/- 어, - 았 -/- 었 -' sẽ viết giản lược thành 'ㅘ/ㅝ, ㅘ/ㅝ'

   (본말)   (준말)   (본말)   (준말)
   꼬아    꽈     꼬았다   꽜다
   보아    봐     보았다   봤다
   쏘아    쏴     쏘았다   쐈다
   두어    둬     두었다   뒀다
   쑤어    쒀     쑤었다   쒔다
   주어    줘     주었다   줬다
[붙임 1] '놓아'가 '놔'로 줄 적에는 준 대로 적는다.
[붙임 2] 'ㅚ' 뒤에 '- 어, - 었 -'이 어울려 'ㅙ, ㅙ'으로 될 적에도 준 대
[Chú ý 1] '놓아' được viết giản lược là '놔'
[Chú ý 2] 'ㅚ' kết hợp cùng '- 어, - 었 -' sẽ viết giản lược là 'ㅙ, ㅙ'
     로 적는다.
   (본말)   (준말)   (본말)   (준말)
   괴어    괘     괴었다   괬다
   되어    돼     되었다   됐다
   뵈어    봬     뵈었다   뵀다
   쇠어    쇄     쇠었다   쇘다
   쐬어    쐐     쐬었다   쐤다

제36항 'ㅣ' 뒤에 '- 어'가 와서 'ㅕ'로 줄 적에는 준 대로 적는다.

Điều 36: 'ㅣ' kết hợp cùng '- 어' viết giản lược thành 'ㅕ'

   (본말)   (준말)   (본말)   (준말)
   가지어   가져    가지었다  가졌다
   견디어   견뎌    견디었다  견뎠다
   다니어   다녀    다니었다  다녔다
   막히어   막혀    막히었다  막혔다
   버티어   버텨    버티었다  버텼다
   치이어   치여    치이었다  치였다

제37항 'ㅏ, ㅕ, ㅗ, ㅜ, ㅡ'로 끝난 어간에 '- 이 -'가 와서 각각 'ㅐ, ㅖ, ㅚ, ㅟ, ㅢ'로 줄 적에는 준 대로 적는다.

Điều 37: Căn tố kết thúc bằng 'ㅏ, ㅕ, ㅗ, ㅜ, ㅡ' kết hợp cùng '- 이 -' được giản lược là 'ㅐ, ㅖ, ㅚ, ㅟ, ㅢ'.

   (본말)   (준말)
   싸이다   쌔다
   펴이다   폐다
   보이다   뵈다
   누이다   뉘다
   뜨이다   띄다
   쓰이다   씌다

제38항 'ㅏ, ㅗ, ㅜ, ㅡ' 뒤에 '- 이어'가 어울려 줄어질 적에는 준 대로 적는다.

Điều 38: Đứng sau của 'ㅏ, ㅗ, ㅜ, ㅡ' là '- 이어' viết giản lược theo quy tắc dưới đây.

   (본말)   (준말)
   싸이어   쌔여 싸여
   보이어   뵈어 보여
   쏘이어   쐬어 쏘여
   누이어   뉘어 누여
   뜨이어   띄어
   쓰이어   씌어 쓰여
   트이어   틔어 트여

제39항 이미 '-지' 뒤에 '않-'이 어울려 '-잖-'이 될 적과 '-하지' 뒤에 '않-'이 어울려 '찮-'이 될 적에는 준 대로 적는다.

Điều 39: '-지 않-' được viết giản lược là '-잖-' và '-하지 않-' viết giản lược thành '찮-'

   (본말)        (준말)
   그렇지 않은      그렇잖은
   적지 않은       적잖은
   만만하지 않다     만만찮다
   변변하지 않다     변변찮다

제40항 어간의 끝음절 '하'의 'ㅏ'가 줄고 'ㅎ'이 다음 음절의 첫소리와 어울려 거센소리로 될 적에는 거센소리로 적는다.

Điều 40: Nguyên âm 'ㅏ' trong âm tiết cuối '하' của căn tố được lược bỏ, đồng thời 'ㅎ' sẽ kết hợp cùng âm tiết đầu của âm tiết phía sau nó tạo thành âm bật hơi

   (본말)        (준말)
   간편하게       간편케
   연구하도록      연구토록
   가하다        가타
   다정하다       다정타
   정결하다       정결타
   흔하다        흔타
[붙임 1] 'ㅎ'이 어간의 끝소리로 굳어진 것은 받침으로 적는다.
[Chú ý 1] Trường hợp 'ㅎ' tồn tại
   않다    않고    않지    않든지
   그렇다   그렇고   그렇지   그렇든지
   아무렇다  아무렇고  아무렇지  아무렇든지
   어떻다   어떻고   어떻지   어떻든지
   이렇다   이렇고   이렇지   어렇든지
   저렇다   저렇고   저렇지   저렇든지
[붙임 2] 어간의 끝음절 '하'가 아주 줄 적에는 준 대로 적는다.
[Chú ý 2] Trường hợp dễ giản lược âm tiết cuối '하' của căn tố, ta viết giản lược.
   (본말)        (준말)
   거북하지       거북지
   생각하건대      생각건대
   생각하다 못해     생각다 못해
   깨끗하지 않다     깨끗지 않다
   넉넉하지 않다     넉넉지 않다
   못하지 않다      못지않다
   섭섭하지 않다     섭섭지 않다
   익숙하지 않다     익숙지 않다
[붙임 3] 다음과 같은 부사는 소리대로 적는다.
[Chú ý 3] Đối với phụ từ sau thì viết theo như phát âm.
   결단코   결코    기필코   무심코  하여튼   요컨대
   정녕코   필연코   하마터면  하여튼  한사코 

Chương 5. Viết cách[sửa]

제41항 조사는 그 앞말에 붙여 쓴다.

Điều 41: Trợ từ viết liền ngay từ trước nó.

  꽃이    꽃마저   꽃밖에   꽃에서부터 꽃으로만
   꽃이나마  꽃이다   꽃입니다  꽃처럼   어디까지나
   거기도   멀리는   웃고만 

제42항 의존 명사는 띄어 쓴다.

Điều 42: Danh từ phụ thuộc được viết cách.

   아는 것이 힘이다.        나도 할 수 있다.
   먹을 만큼 먹어라.        아는 이를 만났다.
   네가 뜻한 바를 알겠다.      그가 떠난 지가 오래다.

제43항 단위를 나타내는 명사는 띄어 쓴다.

Điều 43: Danh từ biểu thị đơn vị được viết cách.

  한 개         차 한 대        금 서 돈
   소 한 마리      옷 한 벌        열 살
   조기 한 손      연필 한 자루      버선 한 죽
   집 한 채       신 두 켤레       북어 한 쾌
다만, 순서를 나타내는 경우나 숫자와 어울리어 쓰이는 경우에는 붙여 쓸 수 있다.
Tuy nhiên, trường hợp chữ số và số đếm dễ kết hợp cùng danh từ có thể viết liền.
   두시 삼십분 오초   제일과   삼학년   육층
   1446년 10월 9일    2대대    16동 502호 제 1 실습실

제44항 수를 적을 적에는 '만(萬)' 단위로 띄어 쓴다.

Điều 44: Khi viết con số viết cách theo đơn vị Man (mười nghìn) '만(萬)'

  십이억 삼천사백오십육만 칠천팔백구십팔
   12억 3456만 7898

제45항 두 말을 이어 주거나 열거할 적에 쓰이는 다음의 말들은 띄어 쓴다.

Điều 45: Khi nối tiếp hay liệt kê viết cách giữa các từ.

  국장 겸 과장     열 내지 스물
   청군 대 백군     책상, 걸상 등이 있다.
  이사장 및 이사들   사과, 배, 귤 등등
   사과, 배 등속     부산, 광주 등지

제46항 단음절로 된 단어가 연이어 나타날 적에는 붙여 쓸 수 있다.

Điều 46: Khi nối tiếp 2 từ một âm tiết có thể viết liền.

   그때 그곳  좀더 큰 것   이말 저말    한잎 두잎

제47항 보조 용언은 띄어 씀을 원칙으로 하되, 경우에 따라 붙여 씀도 허용한다.(ㄱ을 원칙으로 하고, ㄴ을 허용함.)

Điều 47: Vị từ (động từ, tính từ) phụ thường phải viết cách theo quy tắc nhưng trong một số trường hợp có thể chấp nhận viết liền (ㄱ: theo quy tắc, ㄴ: bất quy tắc)

     ㄱ           ㄴ
   불이 꺼져 간다.   불이 꺼져간다.
   내 힘으로 막아 낸다. 내 힘으로 막아낸다.
   어머니를 도와 드린다. 어머니를 도와드린다.
   그릇을 깨뜨려 버렸다. 그릇을 깨뜨려버렸다.
   비가 올 듯하다.    비가 올듯하다.
   그 일은 할 만하다.  그 일은 할만하다.
   일이 될 법하다.    일이 될법하다.
   비가 올 성싶다.    비가 올성싶다.
   잘 아는 척한다.    잘 아는척한다.
다만, 앞말에 조사가 붙거나 앞말이 합성 동사인 경우, 그리고 중간에 조사가 들어갈 적에는 그 뒤에 오는 보조 용언은 띄어 쓴다.
Lưu ý, trường hợp trợ từ viết liền với từ đằng trước hay từ phía trước là động từ ghép thì viết cách vị từ phụ (phía sau) với trợ từ (đứng giữa).
   잘도 놀아만 나는구나!  책을 읽어도 보고…
   네가 덤벼들어 보아라. 강물에 떠내려가 버렸다.      
   그가 올 듯도 하다.  잘난 체를 한다. 

제48항 성과 이름, 성과 호 등은 붙여 쓰고, 이에 덧붙는 호칭어, 관직명 등은 띄어 쓴다.

Điều 48: Tên và họ viết liền với nhau, viết cách giữa tên riêng và chức vụ, đại từ nhân xưng.

  김양수(金良洙)  서화담(徐花潭)  채영신 씨
   최치원 선생    박동식 박사    충무공 이순신 장군
다만, 성과 이름, 성과 호를 분명히 구분할 필요가 있을 경우에는 띄어 쓸 수 있다.
Lưu ý, viết cách đối với trường hợp cần tách biệt tên và họ.
   남궁억/남궁 억    독고준/독고 준
   황보지봉(皇甫芝峰)/황보 지봉

제49항 성명 이외의 고유 명사는 단어별로 띄어 씀을 원칙으로 하되, 단위별로 띄어 쓸 수 있다.(ㄱ을 원칙으로 하고, ㄴ을 허용함.)

Điều 49: Ngoài tên người thì danh từ riêng và đại từ đơn vị có thể được viết cách theo loại. (ㄱ: theo quy tắc, ㄴ: bất quy tắc)

        ㄱ           ㄴ
    대한 중학교         대한중학교
    한국 대학교 사범 대학    한국대학교 사범대학

제50항 전문 용어는 단어별로 띄어 씀을 원칙으로 하되, 붙여 쓸 수 있다.(ㄱ을 원칙으로 하고, ㄴ을 허용함.)

Điều 50: Từ chuyên môn thì theo từng từ mà có nguyên tắc viết cách riêng, hoặc có thể viết liền (ㄱ: theo quy tắc, ㄴ: bất quy tắc)

        ㄱ            ㄴ
     만성 골수성 백혈병     만성골수성백혈병
     중거리 탄도 유도탄     중거리탄도유도탄

Chương 6: Khác[sửa]

제51항 부사의 끝음절이 분명히 '이'로만 나는 것은 '-이'로 적고, '히'로만 나거나 '이'나 '히'로 나는 것은 '히-'로 적는다.

Điều 51: Âm tiết của phó từ chỉ phát âm là '이' thì viết là '이', chỉ phát âm là '히' hoặc có thể phát âm là '이' hay '히' thì viết là '히'.

1. '이'로만 나는 것

 1. Chỉ phát âm là '이'
   가붓이   깨끗이   나붓이   느긋이   둥긋이
   따뜻잇   반듯이   버젓이   산뜻이   의젓이
   가까이   고이    날카로이  대수로이  번거로이
   많이    적이    헛되이
   겹겹이   번번이   일일이   집집이   틈틈이
2. '히'로만 나는 것
2. Chỉ phát âm là '히'
   극히    급히    딱히    속히    작히    족히
   특히    엄격히   정확히
3. '이, 히'로 나는 것
3: Phát âm là '이' hoặc '히'
   솔직히  가만히  간편히   나른히   무단히
   각별히  소홀히  슬슬히   정결히
   과감히  꼼꼼히  심히    열심히
   급급히  답답히  섭섭히
   공평히  능히   당당히   분명히   상당히  조용히
   간소히  고요히  도저히

제52항 한자어에서 본음으로도 나고 속음으로도 나는 것은 각각 그 소리에 따라 적는다.

Điều 52: Những từ Hán Hàn thì lúc đọc, âm phát ra dù là âm gốc hoặc âm lệch đều viết theo cách phát âm.

   (본음으로 나는 것)        (속음으로 나는 것)
   승낙(承諾)            수락(受諾), 쾌락(快諾), 허락(許諾)
   만난(萬難)            곤란(困難), 논란(論難)
   안녕(安寧)            의령(宜寧), 회령(會寧)
   분노(忿怒)            대로(大怒), 희로애락(喜怒哀樂)
   토론(討論)            의논(議論)
   오륙십(五六十)          오뉴월, 유월(六月)
   목재(木材)            모과(木瓜)
   십일(十日)            시방정토(十方淨土), 시왕(十王),
                   시월(十月)
   팔일(八日)            초파일(初八日)

제53항 다음과 같은 어미는 예사소리로 적는다.(ㄱ을 취하고, ㄴ을 버림.)

Điều 53: Những đuôi câu sau đây viết theo âm thường. (ㄱ: cách viết đúng, ㄴ: cách viết sai)

     ㄱ          ㄴ
   - (으)ㄹ거나      - (으)ㄹ꺼나
   - (으)ㄹ걸       - (으)ㄹ껄
   - (으)ㄹ게       - (으)ㄹ께
   - (으)ㄹ세       - (으)ㄹ쎄
   - (으)ㄹ세라      - (으)ㄹ쎄라
   - (으)ㄹ수록      - (으)ㄹ쑤록
   - (으)ㄹ시       - (으)ㄹ씨
   - (으)ㄹ지       - (으)ㄹ찌
   - (으)ㄹ지니라     - (으)ㄹ찌니라
   - (으)ㄹ지라도     - (으)ㄹ찌라도
   - (으)ㄹ지어다     - (으)ㄹ찌어다
   - (으)ㄹ지언정     - (으)ㄹ찌언정
   - (으)ㄹ진대      - (으)ㄹ찐대
   - (으)ㄹ진저      - (으)ㄹ찐저
   - 올시다        올씨다
다만, 의문을 나타내는 다음 어미들은 된소리로 적는다.
Tuy nhiên, khi câu nghi vấn xuất hiện thì những đuôi câu sau phải viết theo âm căng.
   - (으)ㄹ까?   - (으)ㄹ꼬?   - (스)ㅂ니까?   - (으)리까?
   - (으)ㄹ쏘냐?

제54항 다음과 같은 접미사는 된소리로 적는다.(ㄱ을 취하고 ㄴ을 버림.)

Điều 54: Những tiếp vị ngữ sau đây viết theo âm căng. (ㄱ: cách viết đúng, ㄴ: cách viết sai)

    ㄱ     ㄴ
   심부름꾼  심부름군
   익살꾼   익살군
   일꾼    일군
   장난꾼   장난군
   지게꾼   지겟군
   때깔    땟갈
   빛깔    빛갈
   성깔    성갈
   귀때기   귓대기
   볼때기   볼대기
   판자때기  판잣대기
   뒤꿈치   뒷굼치
   팔꿈치   팔굼치
   이마빼기  이맛배기
   코빼기   콧배기
   객쩍다   객적다
   겸연쩍다  겸연적다.

제55항 두 가지로 구별하여 적던 다음 말들은 한 가지로 적는다.(ㄱ을 취하고 ㄴ을 버림.)

Điều 55: Những chữ sau đã từng được phân ra làm 2 kiểu thì viết theo 1 kiểu ( ㄱ: cách viết đúng, ㄴ: cách viết sai)

        ㄱ               ㄴ
   맞추다(입을 맞춘다. 양복을 맞춘다)    마추다
   뻗치다(다리를 뻗친다. 멀리 뻗친다)    뻐치다

제56항 '- 더라, - 던'과 '- 든지'는 다음과 같이 적는다.

Điều 56: '- 더라, - 던'과 '- 든지' dùng như sau.
1. 지난 일을 나타내는 어미는 '- 더라, - 던'으로 적는다.(ㄱ을 취하고 ㄴ을 버림.
 1. Đuôi câu chỉ việc đã xảy ra: '- 더라, - 던'.
        ㄱ                ㄴ
   지난 겨울은 몹시 춥더라.     지난 겨울은 몹시 춥드라.
   깊던 물이 얕아졌다.        깊든 물이 얕아졌다.
   그렇게 좋던가?          그렇게 좋든가?
   그 사람 말 잘하던데!       그 사람 말 잘하든데!
   얼마나 놀랐던지 몰라.       얼마나 놀랐든지 몰라.
2. 물건이나 일의 내용을 가리지 아니하는 뜻을 나타내는 조사와 어미는
2. Trợ từ và đuôi câu mà không có mang nghĩa là chọn một nội dung hoặc vật nào đó thì:
  '(-)든지'로 적는다.(ㄱ을 취하고 ㄴ을 버림.)
        ㄱ                ㄴ
  배든지 사과든지 마음대로 먹어라.  배던지 사과던지 마음대로 먹어라.
  가든지 오든지 마음대로 해라.    가던지 오던지 마음대로 해라.

제57항 다음 말들은 각각 구별하여 적는다.

Điều 57: Những từ sau đây mỗi từ đều chia ra rồi viết.

  가름         둘로 가름
   갈음         새 책상으로 갈음하였다.
  거름         풀을 썩인 거름
   걸음         빠른 걸음
   거치다        영월을 거쳐 왔다.
  걷히다        외상값이 잘 걷힌다.
  걷잡다        걷잡을 수 억는 상태
   겉잡다        겉잡아서 이틀 걸릴 일.
   그러므로(그러니까)  그는 부지런하다. 그러므로 잘 산다.
   그럼으로(써)     그는 열심히 공부한다. 그럼으로(써) 은혜에 
  (그렇게 하는 것으로)  보답한다.
   노름         노름판이 벌어졌다.
   놀음(놀이)      즐거운 놀음
   느리다        진도가 너무 느리다.
   늘이다        고무줄을 늘인다.
   늘리다        수출량을 더 늘린다.
   다리다        옷을 다린다.
   달이다        약을 달인다.
   다치다        부주의로 손을 다쳤다.
   닫히다        문이 저절로 닫혔다.
   닫치다        문을 힘껏 닫쳤다.
   마치다        벌써 일을 마쳤다.
   맞히다        여러 문제를 더 맞혔다.
   목거리        목거리가 덧났다.
   목걸이        금 목걸이, 은 목걸이
   바치다        나라를 위해 목숨을 바쳤다.
   받치다        우산을 받치고 간다.
   받히다        쇠뿔에 받혔다.
   밭치다        술을 체에 밭친다.
   반드시        약속은 반드시 지켜라.
   반듯이        고개를 반듯이 들어라.
   부딪치다       차와 차가 마주 부딪쳤다.
   부딪히다       마차가 화물차에 부딪혔다.
   부치다        힘이 부치는 일이다.
              편지를 부치다.
              논밭을 부친다.
              빈대떡을 부친다.
              식목일에 부치는 글
              회의에 부치는 안건
              인쇄에 부치는 원고
              삼촌 집에 숙식을 부친다.
   붙이다        우표를 붙이다.
              책상을 벽에 붙였다.
              흥정을 붙인다.
              불을 붙인다.
              감시원을 붙인다.
              조건을 붙인다.
              취미를 붙인다.
              별명을 붙인다.
   시키다        일을 시킨다.
   식히다        끓인 물을 식히다.
   아름         세 아름 되는 둘레
   알음         전부터 알음이 있는 사이
   앎          앎이 힘이다.
   안치다        밥을 안친다.
   앉히다        윗자리에 앉힌다.
   어름         두 물건의 어름에서 일어난 현상
   얼음         얼음이 얼었다.
   이따가        이따가 오너라.
   있다가        돈은 있다가도 없다.
   저리다        다친 다리가 저린다.
   절이다        김장 배추를 절인다.
   조리다        생선을 조린다. 통조림, 병조림
   졸이다        마음을 졸인다.
   주리다        여러 날을 주렸다.
   줄이다        비용을 줄인다.
   하노라고       하노라고 한 것이 이 모양이다.
   하느라고       공부하느라고 밤을 새웠다.
   - 느니보다(어미)    나를 찾아 오느니보다 집에 있거라
   - 는 이보다(의존 명사) 오는 이가 가는 이보다 많다.
   - (으)리만큼(어미)   나를 미워하리만큼 그에게 잘못한 일이 없다.
   - (으)ㄹ 이만큼(의존 명사) 찬성할 이도 반대할 이만큼이나 많을 것이다.
   - (으)러(목적)     공부하러 간다.
   - (으)려(의도)     서울 가려 한다.
   - (으)로서(자격)    사람으로서 그럴 수는 없다.
   - (으)로써(수단)    닭으로써 꿩을 대신했다.
   - (으)므로(어미)    그가 나를 믿으므로 나도 그를 믿는다.
   - (ㅁ, 음)으로(써)(조사)  그는 믿음으로(써) 산 보람을 느꼈다.

Phụ lục dấu câu[sửa]

1. 마침표( . )[sửa]

1. Dấu chấm ( . )[sửa]

 • (1) 서술, 명령, 청유 등을 나타내는 문장의 끝에 쓴다.
 • (1) Dùng cuối câu miêu tả, mệnh lệnh, đề nghị, vân vân...
[Vd] 젊은이는 나라의 기둥입니다.
[Vd] 제 손을 꼭 잡으세요.
[Vd] 집으로 돌아갑시다.
[Vd] 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다.
[붙임 1] 직접 인용한 문장의 끝에는 쓰는 것을 원칙으로 하되, 쓰지 않는 것을 허용한다.(ㄱ을 원칙으로 하고, ㄴ을 허용함.)
[Chú ý 1] Cuối câu tường thuật trực tiếp thì dùng theo nguyên tắc hoặc bất nguyên tắc. (ㄱ: nguyên tắc: ㄴ: bất nguyên tắc)
[Vd] ㄱ. 그는 “지금 바로 떠나자.”라고 말하며 서둘러 짐을 챙겼다.
ㄴ. 그는 “지금 바로 떠나자”라고 말하며 서둘러 짐을 챙겼다.
[붙임 2] 용언의 명사형이나 명사로 끝나는 문장에는 쓰는 것을 원칙으로 하되, 쓰지 않는 것을 허용한다.(ㄱ을 원칙으로 하고, ㄴ을 허용함.)
[Chú ý 2] Ở từ được viết dưới dạng danh từ hoặc câu văn kết thúc bằng danh từ thì có thể viết theo nguyên tắc (dùng dấu) hoặc bất nguyên tắc (không dùng dấu) (ㄱ: nguyên tắc, ㄴ: bất nguyên tắc)
[Vd] ㄱ. 목적을 이루기 위하여 몸과 마음을 다하여 애를 씀.
ㄴ. 목적을 이루기 위하여 몸과 마음을 다하여 애를 씀
[Vd] ㄱ. 결과에 연연하지 않고 끝까지 최선을 다하기.
ㄴ. 결과에 연연하지 않고 끝까지 최선을 다하기
[Vd] ㄱ. 신입 사원 모집을 위한 기업 설명회 개최.
ㄴ. 신입 사원 모집을 위한 기업 설명회 개최
[Vd] ㄱ. 내일 오전까지 보고서를 제출할 것.
ㄴ. 내일 오전까지 보고서를 제출할 것
다만, 제목이나 표어에는 쓰지 않는 것을 원칙으로 한다.
Tuy nhiên, đề mục hoặc biểu ngữ, khẩu hiệu không theo nguyên tắc (không dấu)
[Vd] 압록강은 흐른다
[Vd] 꺼진 불도 다시 보자
[Vd] 건강한 몸 만들기
 • (2) 아라비아 숫자만으로 연월일을 표시할 때 쓴다.
 • (2) Khi biểu thị ngày tháng năm theo dạng chỉ dùng chữ số (kiểu Ả Rập) thì dùng dấu chấm.
[Vd] 1919. 3. 1.
[Vd] 10. 1.~10. 12.
 • (3) 특정한 의미가 있는 날을 표시할 때 월과 일을 나타내는 아라비아 숫자 사이에 쓴다.
 • (3) Khi biểu thị 1 ngày có ý nghĩa đặc biệt thì ở giữa ngày và tháng (viết dưới dạng chữ số kiểu Ả Rập) dùng dấu chấm.
[Vd] 3.1 운동
[Vd] 8.15 광복
[붙임] 이때는 마침표 대신 가운뎃점을 쓸 수 있다.
[Chú ý] Lúc này thay vì dùng dấu chấm bình thường thì dùng dấu chấm giữa.
[Vd] 3ㆍ1 운동
[Vd] 8ㆍ15 광복
 • (4) 장, 절, 항 등을 표시하는 문자나 숫자 다음에 쓴다.
 • (4) Dùng sau chữ cái hoặc số biểu thị chương, điều, mục, hạng, vân vân...
[Vd] 가. 인명
[Vd] ㄱ. 머리말
[Vd] Ⅰ. 서론
[Vd] 1. 연구 목적
 • [붙임] ‘마침표’ 대신 ‘온점’이라는 용어를 쓸 수 있다.
 • [Chú ý] Dấu chấm thay vì gọi là '마침표' thì có thể dùng từ chuyên môn là '온점'

2. 물음표(?)[sửa]

2. Dấu chấm hỏi (?)

 • (1) 의문문이나 의문을 나타내는 어구의 끝에 쓴다.
 • (1) Dùng cuối câu nghi vấn hoặc câu có nghi vấn.
[Vd] 점심 먹었어?
[Vd] 이번에 가시면 언제 돌아오세요?
[Vd] 제가 부모님 말씀을 따르지 않을 리가 있겠습니까?
[Vd] 남북이 통일되면 얼마나 좋을까?
[Vd] 다섯 살짜리 꼬마가 이 멀고 험한 곳까지 혼자 왔다?
[Vd] 지금?
[Vd] 뭐라고?
[Vd] 네?
[붙임 1] 한 문장 안에 몇 개의 선택적인 물음이 이어질 때는 맨 끝의 물음에만 쓰고, 각 물음이 독립적일 때는 각 물음의 뒤에 쓴다.
[Chú ý 1] Trong 1 câu có nhiều câu hỏi mang tính lựa chọn viết liên tiếp thì chỉ dùng 1 lần ở cuối câu, còn sau mỗi câu hỏi mang tính độc lập thì cứ sau mỗi câu dùng 1 dấu.
[Vd] 너는 중학생이냐, 고등학생이냐?
[Vd] 너는 여기에 언제 왔니? 어디서 왔니? 무엇하러 왔니?
[붙임 2] 의문의 정도가 약할 때는 물음표 대신 마침표를 쓸 수 있다.
[Chú ý 2] Khi mức độ nghi vấn thấp thì có thể dùng dấu chấm thay vì dấu chấm hỏi.
[Vd] 도대체 이 일을 어쩐단 말이냐.
[Vd] 이것이 과연 내가 찾던 행복일까.
다만, 제목이나 표어에는 쓰지 않음을 원칙으로 한다.
Tuy nhiên, đề mục hoặc biểu ngữ, khẩu hiệu thì không dùng theo nguyên tắc.
[Vd] 역사란 무엇인가
[Vd] 아직도 담배를 피우십니까
 • (2) 특정한 어구의 내용에 대하여 의심, 빈정거림 등을 표시할 때, 또는 적절한 말을 쓰기 어려울 때 소괄호 안에 쓴다.
 • (2) Dùng trong ngoặc đơn khi biểu thị nghi ngờ về nội dung của từ đặc biệt, hoặc từ mang tính mỉa mai, giễu cợt vân vân... và khi gặp khó khăn lúc dùng từ phù hợp.
[Vd] 우리와 의견을 같이할 사람은 최 선생(?) 정도인 것 같다.
[Vd] 30점이라, 거참 훌륭한(?) 성적이군.
[Vd] 우리 집 강아지가 가출(?)을 했어요.
 • (3) 모르거나 불확실한 내용임을 나타낼 때 쓴다.
 • (3) Dùng ở nội dung không biết hoặc không chắc chắn
[예] 최치원(857~?)은 통일 신라 말기에 이름을 떨쳤던 학자이자 문장가이다.
[Vd] 조선 시대의 시인 강백(1690?~1777?)의 자는 자청이고, 호는 우곡이다.

3. 느낌표(!)[sửa]

3. Dấu chấm thang (!)

 • (1) 감탄문이나 감탄사의 끝에 쓴다.
 • (1) Dùng cuối câu hoặc từ cảm thán.
[Vd] 이거 정말 큰일이 났구나!
[Vd] 어머!
[붙임] 감탄의 정도가 약할 때는 느낌표 대신 쉼표나 마침표를 쓸 수 있다.
[Chú ý] Khi mức độ cảm thán thấp thì có thể dùng dấu phẩy hoặc dấu chấm thay cho dấu chấm thang.
[Vd] 어, 벌써 끝났네.
[Vd] 날씨가 참 좋군.
 • (2) 특별히 강한 느낌을 나타내는 어구, 평서문, 명령문, 청유문에 쓴다.
 • (2) Dùng sau từ, câu bình luận, câu mệnh lệnh, câu yêu cầu có cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ.
[Vd] 청춘! 이는 듣기만 하여도 가슴이 설레는 말이다.
[Vd] 이야, 정말 재밌다!
[Vd] 지금 즉시 대답해!
[Vd] 앞만 보고 달리자!
 • (3) 물음의 말로 놀람이나 항의의 뜻을 나타내는 경우에 쓴다.
 • (3) Dùng trong trường hợp câu nghi vấn mang tính bất ngờ hoặc phản kháng (câu hỏi tu từ).
[Vd] 이게 누구야!
[Vd] 내가 왜 나빠!
 • (4) 감정을 넣어 대답하거나 다른 사람을 부를 때 쓴다.
 • (4) Dùng sau câu trả lời có tính cảm xúc hoặc khi gọi người khác.
[Vd] 네!
[Vd] 네, 선생님!
[Vd] 흥부야!
[Vd] 언니!

4. 쉼표( , )[sửa]

4. Dấu phẩy ( , )

 • (1) 같은 자격의 어구를 열거할 때 그 사이에 쓴다.
[예] 근면, 검소, 협동은 우리 겨레의 미덕이다.
[예] 충청도의 계룡산, 전라도의 내장산, 강원도의 설악산은 모두 국립 공원이다.
[예] 집을 보러 가면 그 집이 내가 원하는 조건에 맞는지, 살기에 편한지, 망가진 곳은 없는지 확인해야 한다.
[예] 5보다 작은 자연수는 1, 2, 3, 4이다.
다만, (가) 쉼표 없이도 열거되는 사항임이 쉽게 드러날 때는 쓰지 않을 수 있다.
[예] 아버지 어머니께서 함께 오셨어요.
[예] 네 돈 내 돈 다 합쳐 보아야 만 원도 안 되겠다.
(나) 열거할 어구들을 생략할 때 사용하는 줄임표 앞에는 쉼표를 쓰지 않는다.
[예] 광역시: 광주, 대구, 대전……
 • (2) 짝을 지어 구별할 때 쓴다.
[예] 닭과 지네, 개와 고양이는 상극이다.
 • (3) 이웃하는 수를 개략적으로 나타낼 때 쓴다.
[예] 5, 6세기
[예] 6, 7, 8개
 • (4) 열거의 순서를 나타내는 어구 다음에 쓴다.
[예] 첫째, 몸이 튼튼해야 한다.
[예] 마지막으로, 무엇보다 마음이 편해야 한다.
 • (5) 문장의 연결 관계를 분명히 하고자 할 때 절과 절 사이에 쓴다.
[예] 콩 심은 데 콩 나고, 팥 심은 데 팥 난다.
[예] 저는 신뢰와 정직을 생명과 같이 여기고 살아온바, 이번 비리 사건과는 무관하다는 점을 분명히 밝힙니다.
[예] 떡국은 설날의 대표적인 음식인데, 이걸 먹어야 비로소 나이도 한 살 더 먹는다고 한다.
 • (6) 같은 말이 되풀이되는 것을 피하기 위하여 일정한 부분을 줄여서 열거할 때 쓴다.
[예] 여름에는 바다에서, 겨울에는 산에서 휴가를 즐겼다.
 • (7) 부르거나 대답하는 말 뒤에 쓴다.
[예] 지은아, 이리 좀 와 봐.
[예] 네, 지금 가겠습니다.
 • (8) 한 문장 안에서 앞말을 ‘곧’, ‘다시 말해’ 등과 같은 어구로 다시 설명할 때 앞말 다음에 쓴다.
[예] 책의 서문, 곧 머리말에는 책을 지은 목적이 드러나 있다.
[예] 원만한 인간관계는 말과 관련한 예의, 즉 언어 예절을 갖추는 것에서 시작된다.
[예] 호준이 어머니, 다시 말해 나의 누님은 올해로 결혼한 지 20년이 된다.
[예] 나에게도 작은 소망, 이를테면 나만의 정원을 가졌으면 하는 소망이 있어.
 • (9) 문장 앞부분에서 조사 없이 쓰인 제시어나 주제어의 뒤에 쓴다.
[예] 돈, 돈이 인생의 전부이더냐?
[예] 열정, 이것이야말로 젊은이의 가장 소중한 자산이다.
[예] 지금 네가 여기 있다는 것, 그것만으로도 나는 충분히 행복해.
[예] 저 친구, 저러다가 큰일 한번 내겠어.
[예] 그 사실, 넌 알고 있었지?
 • (10) 한 문장에 같은 의미의 어구가 반복될 때 앞에 오는 어구 다음에 쓴다.
[예] 그의 애국심, 몸을 사리지 않고 국가를 위해 헌신한 정신을 우리는 본받아야 한다.
 • (11) 도치문에서 도치된 어구들 사이에 쓴다.
[예] 이리 오세요, 어머님.
[예] 다시 보자, 한강수야.
 • (12) 바로 다음 말과 직접적인 관계에 있지 않음을 나타낼 때 쓴다.
[예] 갑돌이는, 울면서 떠나는 갑순이를 배웅했다.
[예] 철원과, 대관령을 중심으로 한 강원도 산간 지대에 예년보다 일찍 첫눈이 내렸습니다.
 • (13) 문장 중간에 끼어든 어구의 앞뒤에 쓴다.
[예] 나는, 솔직히 말하면, 그 말이 별로 탐탁지 않아.
[예] 영호는 미소를 띠고, 속으로는 화가 치밀어 올라 잠시라도 견딜 수 없을 만큼 괴로웠지만, 그들을 맞았다.
[붙임 1] 이때는 쉼표 대신 줄표를 쓸 수 있다.
[예] 나는 ― 솔직히 말하면 ― 그 말이 별로 탐탁지 않아.
[예] 영호는 미소를 띠고 ― 속으로는 화가 치밀어 올라 잠시라도 견딜 수 없을 만큼 괴로웠지만 ― 그들을 맞았다.
[붙임 2] 끼어든 어구 안에 다른 쉼표가 들어 있을 때는 쉼표 대신 줄표를 쓴다.
[예] 이건 내 것이니까 ― 아니, 내가 처음 발견한 것이니까 ― 절대로 양보할 수 없다.
 • (14) 특별한 효과를 위해 끊어 읽는 곳을 나타낼 때 쓴다.
[예] 내가, 정말 그 일을 오늘 안에 해낼 수 있을까?
[예] 이 전투는 바로 우리가, 우리만이, 승리로 이끌 수 있다.
 • (15) 짧게 더듬는 말을 표시할 때 쓴다.
[예] 선생님, 부, 부정행위라니요? 그런 건 새, 생각조차 하지 않았습니다.
 • [붙임] ‘쉼표’ 대신 ‘반점’이라는 용어를 쓸 수 있다.

5. 가운뎃점(ㆍ)[sửa]

 • (1) 열거할 어구들을 일정한 기준으로 묶어서 나타낼 때 쓴다.
[예] 민수ㆍ영희, 선미ㆍ준호가 서로 짝이 되어 윷놀이를 하였다.
[예] 지금의 경상남도ㆍ경상북도, 전라남도ㆍ전라북도, 충청남도ㆍ충청북도 지역을 예부터 삼남이라 일러 왔다.
 • (2) 짝을 이루는 어구들 사이에 쓴다.
[예] 한(韓)ㆍ이(伊) 양국 간의 무역량이 늘고 있다.
[예] 우리는 그 일의 참ㆍ거짓을 따질 겨를도 없었다.
[예] 하천 수질의 조사ㆍ분석
[예] 빨강ㆍ초록ㆍ파랑이 빛의 삼원색이다.
다만, 이때는 가운뎃점을 쓰지 않거나 쉼표를 쓸 수도 있다.
[예] 한(韓) 이(伊) 양국 간의 무역량이 늘고 있다.
[예] 우리는 그 일의 참 거짓을 따질 겨를도 없었다.
[예] 하천 수질의 조사, 분석
[예] 빨강, 초록, 파랑이 빛의 삼원색이다.
 • (3) 공통 성분을 줄여서 하나의 어구로 묶을 때 쓴다.
[예] 상ㆍ중ㆍ하위권
[예] 금ㆍ은ㆍ동메달
[예] 통권 제54ㆍ55ㆍ56호
[붙임] 이때는 가운뎃점 대신 쉼표를 쓸 수 있다.
[예] 상, 중, 하위권
[예] 금, 은, 동메달
[예] 통권 제54, 55, 56호

6. 쌍점( : )[sửa]

 • (1) 표제 다음에 해당 항목을 들거나 설명을 붙일 때 쓴다.
[예] 문방사우: 종이, 붓, 먹, 벼루
[예] 일시: 2014년 10월 9일 10시
[예] 흔하진 않지만 두 자로 된 성씨도 있다.(예: 남궁, 선우, 황보)
[예] 올림표(♯): 음의 높이를 반음 올릴 것을 지시한다.
 • (2) 희곡 등에서 대화 내용을 제시할 때 말하는 이와 말한 내용 사이에 쓴다.
[예] 김 과장: 난 못 참겠다.
[예] 아들: 아버지, 제발 제 말씀 좀 들어 보세요.
 • (3) 시와 분, 장과 절 등을 구별할 때 쓴다.
[예] 오전 10:20(오전 10시 20분)
[예] 두시언해 6:15(두시언해 제6권 제15장)
 • (4) 의존명사 ‘대’가 쓰일 자리에 쓴다.
[예] 65:60(65 대 60)
[예] 청군:백군(청군 대 백군)
 • [붙임] 쌍점의 앞은 붙여 쓰고 뒤는 띄어 쓴다. 다만, (3)과 (4)에서는 쌍점의 앞뒤를 붙여 쓴다.

7. 빗금( / )[sửa]

 • (1) 대비되는 두 개 이상의 어구를 묶어 나타낼 때 그 사이에 쓴다.
[예] 먹이다/먹히다
[예] 남반구/북반구
[예] 금메달/은메달/동메달
[예] ( )이/가 우리나라의 보물 제1호이다.
 • (2) 기준 단위당 수량을 표시할 때 해당 수량과 기준 단위 사이에 쓴다.
[예] 100미터/초
[예] 1,000원/개
 • (3) 시의 행이 바뀌는 부분임을 나타낼 때 쓴다.
[예] 산에 / 산에 / 피는 꽃은 / 저만치 혼자서 피어 있네
다만, 연이 바뀜을 나타낼 때는 두 번 겹쳐 쓴다.
[예] 산에는 꽃 피네 / 꽃이 피네 / 갈 봄 여름 없이 / 꽃이 피네 // 산에 / 산에 / 피는 꽃은 / 저만치 혼자서 피어 있네
 • [붙임] 빗금의 앞뒤는 (1)과 (2)에서는 붙여 쓰며, (3)에서는 띄어 쓰는 것을 원칙으로 하되 붙여 쓰는 것을 허용한다. 단, (1)에서 대비되는 어구가 두 어절 이상인 경우에는 빗금의 앞뒤를 띄어 쓸 수 있다.

8. 큰따옴표(“ ”)[sửa]

 • (1) 글 가운데에서 직접 대화를 표시할 때 쓴다.
[예] “어머니, 제가 가겠어요.”
“아니다. 내가 다녀오마.”
 • (2) 말이나 글을 직접 인용할 때 쓴다.
[예] 나는 “어, 광훈이 아니냐?” 하는 소리에 깜짝 놀랐다.
[예] 밤하늘에 반짝이는 별들을 보면서 “나는 아무 걱정도 없이 가을 속의 별들을 다 헬 듯합니다.”라는 시구를 떠올렸다.
[예] 편지의 끝머리에는 이렇게 적혀 있었다.
“할머니, 편지에 사진을 동봉했다고 하셨지만 봉투 안에는 아무것도 없었어요.”

9. 작은따옴표(‘ ’)[sửa]

 • (1) 인용한 말 안에 있는 인용한 말을 나타낼 때 쓴다.
[예] 그는 “여러분! ‘시작이 반이다.’라는 말 들어 보셨죠?”라고 말하며 강연을 시작했다.
 • (2) 마음속으로 한 말을 적을 때 쓴다.
[예] 나는 ‘일이 다 틀렸나 보군.’ 하고 생각하였다.
[예] ‘이번에는 꼭 이기고야 말겠어.’ 호연이는 마음속으로 몇 번이나 그렇게 다짐하며 주먹을 불끈 쥐었다.

10. 소괄호(( ))[sửa]

 • (1) 주석이나 보충적인 내용을 덧붙일 때 쓴다.
[예] 니체(독일의 철학자)의 말을 빌리면 다음과 같다.
[예] 2014. 12. 19.(금)
[예] 문인화의 대표적인 소재인 사군자(매화, 난초, 국화, 대나무)는 고결한 선비 정신을 상징한다.
 • (2) 우리말 표기와 원어 표기를 아울러 보일 때 쓴다.
[예] 기호(嗜好), 자세(姿勢)
[예] 커피(coffee), 에티켓(étiquette)
 • (3) 생략할 수 있는 요소임을 나타낼 때 쓴다.
[예] 학교에서 동료 교사를 부를 때는 이름 뒤에 ‘선생(님)’이라는 말을 덧붙인다.
[예] 광개토(대)왕은 고구려의 전성기를 이끌었던 임금이다.
 • (4) 희곡 등 대화를 적은 글에서 동작이나 분위기, 상태를 드러낼 때 쓴다.
[예] 현우: (가쁜 숨을 내쉬며) 왜 이렇게 빨리 뛰어?
[예] “관찰한 것을 쓰는 것이 습관이 되었죠. 그러다 보니, 상상력이 생겼나 봐요.” (웃음)
 • (5) 내용이 들어갈 자리임을 나타낼 때 쓴다.
[예] 우리나라의 수도는 ( )이다.
[예] 다음 빈칸에 알맞은 조사를 쓰시오.
민수가 할아버지( ) 꽃을 드렸다.
 • (6) 항목의 순서나 종류를 나타내는 숫자나 문자 등에 쓴다.
[예] 사람의 인격은 (1) 용모, (2) 언어, (3) 행동, (4) 덕성 등으로 표현된다.
[예] (가) 동해, (나) 서해, (다) 남해

11. 중괄호({ })[sửa]

(1) 같은 범주에 속하는 여러 요소를 세로로 묶어서 보일 때 쓴다.

[예] 주격 조사

[예] 국가의 성립 요소
영토
국민
주권
 • (2) 열거된 항목 중 어느 하나가 자유롭게 선택될 수 있음을 보일 때 쓴다.
[예] 아이들이 모두 학교{에, 로, 까지} 갔어요.

12. 대괄호([ ])[sửa]

 • (1) 괄호 안에 또 괄호를 쓸 필요가 있을 때 바깥쪽의 괄호로 쓴다.
[예] 어린이날이 새로 제정되었을 당시에는 어린이들에게 경어를 쓰라고 하였다.[윤석중 전집(1988), 70쪽 참조]
[예] 이번 회의에는 두 명[이혜정(실장), 박철용(과장)]만 빼고 모두 참석했습니다.
 • (2) 고유어에 대응하는 한자어를 함께 보일 때 쓴다.
[예] 나이[年歲]
[예] 낱말[單語]
[예] 손발[手足]
 • (3) 원문에 대한 이해를 돕기 위해 설명이나 논평 등을 덧붙일 때 쓴다.
[예] 그것[한글]은 이처럼 정보화 시대에 알맞은 과학적인 문자이다.
[예] 신경준의 ≪여암전서≫에 “삼각산은 산이 모두 돌 봉우리인데, 그 으뜸 봉우리를 구름 위에 솟아 있다고 백운(白雲)이라 하며 [이하 생략]”
[예] 그런 일은 결코 있을 수 없다.[원문에는 ‘업다’임.]

13. 겹낫표(『 』)와 겹화살괄호(≪ ≫)[sửa]

 • 책의 제목이나 신문 이름 등을 나타낼 때 쓴다.
[예] 우리나라 최초의 민간 신문은 1896년에 창간된 『독립신문』이다.
[예] 『훈민정음』은 1997년에 유네스코 세계 기록 유산으로 지정되었다.
[예] ≪한성순보≫는 우리나라 최초의 근대 신문이다.
[예] 윤동주의 유고 시집인 ≪하늘과 바람과 별과 시≫에는 31편의 시가 실려 있다.
[붙임] 겹낫표나 겹화살괄호 대신 큰따옴표를 쓸 수 있다.
[예] 우리나라 최초의 민간 신문은 1896년에 창간된 “독립신문”이다.
[예] 윤동주의 유고 시집인 “하늘과 바람과 별과 시”에는 31편의 시가 실려 있다.

14. 홑낫표(「 」)와 홑화살괄호(< >)[sửa]

 • 소제목, 그림이나 노래와 같은 예술 작품의 제목, 상호, 법률, 규정 등을 나타낼 때 쓴다.
[예] 「국어 기본법 시행령」은 「국어 기본법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
[예] 이 곡은 베르디가 작곡한 「축배의 노래」이다.
[예] 사무실 밖에 「해와 달」이라고 쓴 간판을 달았다.
[예] <한강>은 사진집 ≪아름다운 땅≫에 실린 작품이다.
[예] 백남준은 2005년에 <엄마>라는 작품을 선보였다.
 • [붙임] 홑낫표나 홑화살괄호 대신 작은따옴표를 쓸 수 있다.
[예] 사무실 밖에 ‘해와 달’이라고 쓴 간판을 달았다.
[예] ‘한강’은 사진집 “아름다운 땅”에 실린 작품이다.

15. 줄표(―)[sửa]

 • 제목 다음에 표시하는 부제의 앞뒤에 쓴다.
[예] 이번 토론회의 제목은 ‘역사 바로잡기 ― 근대의 설정 ―’이다.
[예] ‘환경 보호 ― 숲 가꾸기 ―’라는 제목으로 글짓기를 했다.
다만, 뒤에 오는 줄표는 생략할 수 있다.
[예] 이번 토론회의 제목은 ‘역사 바로잡기 ― 근대의 설정’이다.
[예] ‘환경 보호 ― 숲 가꾸기’라는 제목으로 글짓기를 했다.
 • [붙임] 줄표의 앞뒤는 띄어 쓰는 것을 원칙으로 하되, 붙여 쓰는 것을 허용한다.

16. 붙임표(-)[sửa]

 • (1) 차례대로 이어지는 내용을 하나로 묶어 열거할 때 각 어구 사이에 쓴다.
[예] 멀리뛰기는 도움닫기-도약-공중 자세-착지의 순서로 이루어진다.
[예] 김 과장은 기획-실무-홍보까지 직접 발로 뛰었다.
 • (2) 두 개 이상의 어구가 밀접한 관련이 있음을 나타내고자 할 때 쓴다.
[예] 드디어 서울-북경의 항로가 열렸다.
[예] 원-달러 환율
[예] 남한-북한-일본 삼자 관계

17. 물결표(~)[sửa]

 • 기간이나 거리 또는 범위를 나타낼 때 쓴다.
[예] 9월 15일~9월 25일
[예] 김정희(1786~1856)
[예] 서울~천안 정도는 출퇴근이 가능하다.
[예] 이번 시험의 범위는 3~78쪽입니다.
 • [붙임] 물결표 대신 붙임표를 쓸 수 있다.
[예] 9월 15일-9월 25일
[예] 김정희(1786-1856)
[예] 서울-천안 정도는 출퇴근이 가능하다.
[예] 이번 시험의 범위는 3-78쪽입니다.

18. 드러냄표( ˙ )와 밑줄()[sửa]

 • 문장 내용 중에서 주의가 미쳐야 할 곳이나 중요한 부분을 특별히 드러내 보일 때 쓴다.
[예] 한글의 본디 이름은 훈̇민̇정̇음̇이다.
[예] 중요한 것은 왜̇ 사̇느̇냐̇가 아니라 어̇떻̇게̇ 사̇느̇냐̇이다.
[예] 지금 필요한 것은 지식이 아니라 실천입니다.
[예] 다음 보기에서 명사가 아닌 것은?
 • [붙임] 드러냄표나 밑줄 대신 작은따옴표를 쓸 수 있다.
[예] 한글의 본디 이름은 ‘훈민정음’이다.
[예] 중요한 것은 ‘왜 사느냐’가 아니라 ‘어떻게 사느냐’이다.
[예] 지금 필요한 것은 ‘지식’이 아니라 ‘실천’입니다.
[예] 다음 보기에서 명사가 ‘아닌’ 것은?

19. 숨김표(○, ×)[sửa]

 • (1) 금기어나 공공연히 쓰기 어려운 비속어임을 나타낼 때, 그 글자의 수효만큼 쓴다.
[예] 배운 사람 입에서 어찌 ○○○란 말이 나올 수 있느냐?
[예] 그 말을 듣는 순간 ×××란 말이 목구멍까지 치밀었다.
 • (2) 비밀을 유지해야 하거나 밝힐 수 없는 사항임을 나타낼 때 쓴다.
[예] 1차 시험 합격자는 김○영, 이○준, 박○순 등 모두 3명이다.
[예] 육군 ○○ 부대 ○○○ 명이 작전에 참가하였다.
[예] 그 모임의 참석자는 김×× 씨, 정×× 씨 등 5명이었다.

20. 빠짐표(□)[sửa]

 • (1) 옛 비문이나 문헌 등에서 글자가 분명하지 않을 때 그 글자의 수효만큼 쓴다.
[예] 大師爲法主□□賴之大□薦
 • (2) 글자가 들어가야 할 자리를 나타낼 때 쓴다.
[예] 훈민정음의 초성 중에서 아음(牙音)은 □□□의 석 자다.

21. 줄임표(……)[sửa]

 • (1) 할 말을 줄였을 때 쓴다.
“어디 나하고 한번…….” 하고 민수가 나섰다.
 • (2) 말이 없음을 나타낼 때 쓴다.
[예] “빨리 말해!”
“…….”
 • (3) 문장이나 글의 일부를 생략할 때 쓴다.
[예] ‘고유’라는 말은 문자 그대로 본디부터 있었다는 뜻은 아닙니다. …… 같은 역사적 환경에서 공동의 집단생활을 영위해 오는 동안 공동으로 발견된, 사물에 대한 공동의 사고방식을 우리는 한국의 고유 사상이라 부를 수 있다는 것입니다.
 • (4) 머뭇거림을 보일 때 쓴다.
[예] “우리는 모두…… 그러니까…… 예외 없이 눈물만…… 흘렸다.”
 • [붙임 1] 점은 가운데에 찍는 대신 아래쪽에 찍을 수도 있다.
[예] “어디 나하고 한번.......” 하고 민수가 나섰다.
[예] “실은...... 저 사람...... 우리 아저씨일지 몰라.”
 • [붙임 2] 점은 여섯 점을 찍는 대신 세 점을 찍을 수도 있다.
[예] “어디 나하고 한번….” 하고 민수가 나섰다.
[예] “실은... 저 사람... 우리 아저씨일지 몰라.”
 • [붙임 3] 줄임표는 앞말에 붙여 쓴다. 다만, (3)에서는 줄임표의 앞뒤를 띄어 쓴다.


Bản mẫu:위키백과

라이선스[sửa]

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó không được bảo hộ bản quyền, theo Điều 7 Luật Bản quyền Hàn Quốc. Những tác phẩm này bao gồm:

 1. Hiến pháp, luật, hiệp ước, nghị định, pháp lệnh và quy định;
 2. Thông báo, thông báo công khai, hướng dẫn và những tài liệu tương tự do nhà nước hoặc chính quyền địa phương ban hành;
 3. Bản án, phán quyết, mệnh lệnh hoặc quyết định của tòa án cũng như các phán quyết và quyết định trong các thủ tục tố tụng hành chính hoặc các thủ tục tương tự;
 4. Bản tổng hợp hoặc bản dịch của các tác phẩm được đề cập từ khoản 1 đến khoản 3 do nhà nước hoặc chính quyền địa phương thực hiện; và
 5. Bản tin thời sự truyền tải sự thật đơn giản và truyền tải âm thanh kỹ thuật số

한글 맞춤법 분류:2014년 제정