Câu đối thờ vợ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngã chi bần khanh độc năng trợ, ngã chi oan khanh độc năng minh, triều quận công xưng khanh thị phụ,

Khanh chi bệnh ngã đắc dưỡng, khanh chi tử ngã bất đắc táng, giang san ưng tiếu ngã chi phu.