Cây thông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây thông
của Lê Thánh Tông

Tán xanh ngột ngột rợp hư không,
Qua mấy trăm thu thuở bão bùng.
Tiết cứng chẳng kinh sương tuyết bén,
Tài cao dưỡng để miếu đường[1] dùng.
Kì Viên[2] giống lạ nào so kịp ?
Dữ Lĩnh[3] danh thơm dễ sánh cùng ?
Ngượng thấy tam công đeo chức trọng.
"Đại phu" há những chịu Tần phong[4].

   
Chú thích

  1. Miếu đường: Quốc gia
  2. Kì Viên: Cây trúc. (Bãi Kì Viên ở nước Vệ có nhiều trúc quý)
  3. Dũ Lĩnh: Cây mai. (Núi Dữ Lĩnh thuộc Thiều Châu (Trung Hoa) có nhiều mai)
  4. Tần phong: Tần Thủy Hoàng lên núi Thái Sơn làm lễ phong thiên, nhờ ôm được cây thông, mới tránh khỏi cơn mưa to gió lớn, nhân đấy phong cho thông chức "ngũ đại phu"