Công báo năm 2013/Số 1007 - 1008

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1007 + 1008 Ngày 30 tháng 12 năm 2013

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-12-2013 Lệnh số 20/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 2
26-11-2013 Luật số 43/2013/QH13 Luật đấu thầu. 3
QUỐC HỘI
12-11-2013 Nghị quyết số 57/2013/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 59
27-11-2013 Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. 67
27-11-2013 Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. 71
29-11-2013 Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 76