Công báo năm 2013/Số 403 - 404

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 405 + 406 Ngày 12 tháng 07 năm 2013

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
18-06-2013 Lệnh số 02/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 2
12-06-2013 Luật số 28/2013/QH13 Luật phòng, chống khủng bố. 3
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
21-06-2013 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. 20
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
28-06-2013 Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. 45
VĂN BẢN HỢP NHẤT
24-06-2013 Văn bản hợp nhất số 06/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định vê tiêu chuân vật chát hậu cân đôi với quân nhân tại ngũ. 50