Công báo năm 2014/Số 677 - 678

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 677 + 678 Ngày 15 tháng 07 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
26-06-2014 Lệnh số 03/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 3
13-06-2014 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. 4
26-06-2014 Lệnh số 04/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 18
16-06-2014 Luật số 47/2014/QH13 nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 19
26-06-2014 Lệnh số 10/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 42
24-06-2014 Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. 43
CHÍNH PHỦ
01-07-2014 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 44
BỘ NỘI VỤ
19-06-2014 Thông tư số 03/2014/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 03/2013/ TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/ NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 67
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
01-07-2014 Văn bản hợp nhất số 2908/VBHN-BTP hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án. 69