Công báo năm 2015/Số 867 - 868

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 867 + 868 Ngày 28 tháng 07 năm 2015

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
06-07-2015 Lệnh số 07/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
22-06-2015 Luật số 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 3
BỘ TÀI CHÍNH
23-06-2015 Thông tư số 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. 85