Công báo năm 2017/Số 1059 - 1060

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1059 + 1060 Ngày 28 tháng 12 năm 2017

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
05-12-2017 Lệnh số 15/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 3
21-11-2017 Luật số 19/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 4
05-12-2017 Lệnh số 16/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 9
21-11-2017 Luật số 18/2017/QH14 Thủy sản. 10
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
05-12-2017 Thông tư số 30/2017/TT-BGTĐT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. 88
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
20-12-2017 Quyết định số 2054/QĐ-TTg đổi tên “Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn” thành “Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn”. 95