Công báo năm 2018/Số 1133 - 1134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1133 + 1134 Ngày 22 tháng 12 năm 2018

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
29-11-2018 Lệnh số 08/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 2
15-11-2018 Luật số 29/2018/QH14 luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 3
03-12-2018 Lệnh số 09/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 25
19-11-2018 Luật số 30/2018/QH14 luật Đặc xá. 26
03-12-2018 Lệnh số 10/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 46
19-11-2018 Luật số 31/2018/QH14 luật Trồng trọt. 47