Công báo năm 2018/Số 1139 - 1140

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1139 + 1140 Ngày 24 tháng 12 năm 2018

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
04-12-2018 Lệnh số 16/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 3
20-11-2019 Luật số 35/2018/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 4
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
09-10-2018 Thông báo số 34/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau chuyên ngành của ASEAN về hệ thống giám định và chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến (ASEAN Sectoral mutual recognition arrangement for Inspection and Certification systems on food hygiene for prepared foodstuff products)". 81
09-10-2018 Thông báo số 35/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Agreement on Trade Promotion and Facilitation for Cambodia - Lao PDR - Viet Nam Development Triangle Area)". 82
09-10-2018 Thông báo số 36/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement)". 83
09-10-2018 Thông báo số 37/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement)". 84
09-10-2018 Thông báo số 41/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác khai thác và sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình". 85