Công báo năm 2018/Số 777 - 778

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 777 + 778 Ngày 15 tháng 07 năm 2018

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
25-06-2018 Lệnh số 04/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 3
14-06-2018 Luật số 26/2018/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 4
25-06-2018 Lệnh số 05/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 17
14-06-2018 Luật số 27/2018/QH14 luật Đo đạc và bản đồ. 18
25-06-2018 Lệnh số 07/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 54
15-06-2018 Luật số 28/2018/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. 55
BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
25-06-2018 Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. 65
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
03-07-2018 Quyết định số 807/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020. 74
05-07-2018 Quyết định số 810/QĐ-TTg về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020. 84
BỘ CÔNG THƯƠNG
28-06-2018 Quyết định số 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018. 86