Công báo năm 2019/Số 565 - 566

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 565 + 566 Ngày 19 tháng 07 năm 2019

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
27-06-2019 Lệnh số 03/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
13-06-2019 Luật số 39/2019/QH14 luật Đầu tư công. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
03-07-2019 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 70
(Đăng từ Công báo số 565 + 566 đến số 567 + 568)