Công báo năm 2019/Số 997 - 998

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 997 + 998 Ngày 27 tháng 12 năm 2019

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2019 Lệnh số 12/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 3
22-11-2019 Luật số 48/2019/QH14 luật Dân quân tự vệ. 4
03-12-2019 Lệnh số 13/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 36
25-11-2019 Luật số 52/2019/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 37
03-12-2019 Lệnh số 14/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 55
25-11-2019 Luật số 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 56
03-12-2019 Lệnh số 15/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 66
25-11-2019 Luật số 50/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 67
03-12-2019 Lệnh số 16/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 69
25-11-2019 Luật số 55/2019/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. 70
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
15-11-2019 Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. 81
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
13-12-2019 Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 94