Công báo năm 2022/Số 571 - 572

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 571 + 572 Ngày 15 tháng 07 năm 2022

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
28-06-2022 Lệnh số 04/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 2
15-06-2022 Luật số 06/2022/QH15 luật Thi đua, khen thưởng. 3
28-06-2022 Lệnh số 05/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 68
15-06-2022 Luật số 05/2022/QH15 luật Điện ảnh. 69
06-06-2022 Nghị quyết số 47/2022/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. 99