Cùng nhau đi Hồng binh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cùng nhau đi Hồng binh
của Đinh Nhu

Cùng nhau đi Hồng binh, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nhu (1910-1945), được coi là bài hát đầu tiên của âm nhạc cách mạng Việt Nam[1][2], cũng như của tân nhạc Việt Nam nói chung[3][4].

Trích dẫn từ Cùng nhau đi Hồng binh của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.

Bản ký âm[sửa]


{
\clef treble
\time 2/4
\key g \major
\relative c' {
 \repeat unfold 1 {
r4 r8 d8
}
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
\bar ".|" g4-> g8 d8 |
g4 r8 d8 | g4-> a8 g8 | b4-> r8 d,8 |
g4-> a8 g8 | b4-> r8 b8 |d4-> d8 b8 \bar "||"
a4-> r8 d,8  g4-> g8 d8 | g4-> r8 d8 
g4-> a8 g8 | b4-> r8 b8 | d4-> d8 b8 |
g4-> d'4\< | b4\> a4\! | g4 r8 d8 \bar"|."
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
\repeat unfold 1 {
g4 r4 
}
\bar"|."
}
\addlyrics {
    Cùng | nhau đi Hồng | binh. Đồng | tâm ta đều | bước. Đừng | cho quân thù | thoát. Ta | quyết chí hy | sinh. Nào | anh em nghèo | đâu. Liều | thân cho đời | sống. Mong | thế giới đại | đồng, tiến | lên quân | Hồng! Đời... Hồng!
}
\addlyrics {
(Đời) | ta không cần | lo. Nhà | ta không cần | tiếc. Làm | sao cho toàn | thắng. Ta | mới sống yên | vui. 
}
}


Lời bài hát[sửa]

Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng
Đời ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống yên vui
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng
Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng

   
Chú thích

  1. Chiến sĩ-nhạc sĩ Đinh Nhu, Lê Mậu Lâm. Báo Quân đội Nhân dân.
  2. Khúc tráng ca “Cùng nhau đi Hồng binh”, Trần Đình. Báo Người Cao Tuổi.
  3. Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất Nước. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Dương Viết Á. Tạp chí Cộng sản số 3/2004.
  4. Theo nhạc sĩ Trần Quang Hải, đưa ra từ tài liệu in trong quyển nghiên cứu Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu do các nhà nghiên cứu Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Vũ Tự Lân, Nguyễn Ngọc Oánh, và Thái Phiên soạn, Viện Âm Nhạc Hà nội xuất bản, năm 2000, trang 130-132.