Canh một

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đủng-đỉnh trời vừa mọc đẩu-tinh[1],
Ban khi[2] trống một mới thâu canh.
Đầu nhà khói tỏa lồng sương bạc,
Sườn núi chim ẩn lá xanh.
Tuần điếm kìa ai khua mõ cá[3],
Dâng hương nọ kẻ nện chày kình[4].
Nhà nam, nhà bắc đều no[5] mặt,
Lừng-lẫy cùng ca khúc thái-bình.

   
Chú thích

  1. Đẩu tinh: Bắc đẩu
  2. Ban khi: Buổi tối
  3. Mõ cá: Mõ đẽo hình con cá
  4. Chày kình: Chày đẽo hình con cá voi
  5. No: Đủ

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.