Canh một

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Canh một
của không rõ

Bài này nằm trong Hồng Đức quốc âm thi tập thời vua Lê Thánh Tông, không rõ tác giả là ai.

Đủng-đỉnh trời vừa mọc đẩu-tinh[1],
Ban khi[2] trống một mới thâu canh.
Đầu nhà khói tỏa lồng sương bạc,
Sườn núi chim ẩn lá xanh.
Tuần điếm kìa ai khua mõ cá[3],
Dâng hương nọ kẻ nện chày kình[4].
Nhà nam, nhà bắc đều no[5] mặt,
Lừng-lẫy cùng ca khúc thái-bình.

   
Chú thích

  1. Đẩu tinh: Bắc đẩu
  2. Ban khi: Buổi tối
  3. Mõ cá: Mõ đẽo hình con cá
  4. Chày kình: Chày đẽo hình con cá voi
  5. No: Đủ

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.