Chó già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chó già
của Huỳnh Mẫn Đạt

Rút trong tập Danh nhân nước nhà của Đào Văn Hội

Tuy rằng muông cẩu có ân ba,
Răng rụng lâu năm nó phải già,
Bởi đuổi hươu Tần[1] nên mỏi gối,
Vì lo khỉ Sở[2] mới dùng da.
Không ai trấn bắc ngăn bầy cáo,
Ít cả ngừa tây giữ đứa tà,
Mạnh mẽ như xưa còn hớn hở,
Bây giờ yếu đuổi hết xông pha.

   
Chú thích

  1. Hươu Tần Đời Tần Nhị Thế, chính sự nhà Tần mục nát, giặc nổi tứ tung, có người nói: "Nhà Tần để sổng con hươu, ai đuổi bắt được thì người ấy được thiên hạ". Sau Hán Lưu Bang (Cao Tổ) đánh được.
  2. Khỉ Sở: Bọn Hán Cao Tổ chế Hạng Võ nước Sở là con khỉ đội mão.