Chùa Pháp Vũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vô biên công đức dậy lừng danh,
Phơi ngỏ hồ thiên[1] cảnh tú thanh.
Ngọc thỏ một vầng in địa trục[2],
Bàn long đòi thế[3] mở đồ tranh[4].
Cầm thông[5] gió quyến khi tuyên pháp[6],
Hoa báu mưa rây[7] thuở diễn kinh[8].
Tiết gặp thăng bình[9] nhân thưởng ngoạn,
Tuệ quang[10] thay, được khí chung linh[11]!

   
Chú thích

 1. Hồ thiên: Ý nói thu cả trời đất vào trong một cái bầu
 2. Địa trục: Trục đất
 3. Đòi thế: Bao đời
 4. Đồ tranh: Dư đồ
 5. Cầm thông: Đàn thông
 6. Tuyên pháp: Tuyên bá pháp giới cho chúng sinh nghe
 7. Rây: Rắc
 8. Diễn kinh: Diễn giảng kinh nhà Phật
 9. Thăng bình: Thái bình
 10. Tuệ quang: Trí tuệ sáng láng
 11. Linh: Thiêng