Chú đại bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chú đại bi
của Quán Thế Âm Bồ tát

Chú đại bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Trích dẫn từ Chú đại bi của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.
Tiếng Phạn Phiên âm tiếng Việt
Nīlakantha Dhāranī

नीलकण्ठ धारनी

namo ratnatrayāya namah āryā avalokiteśvarāya

नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय

bodhisattvāya mahāsatvāya mahākāruṇikāya

बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय

oṃ sarvarabhaye sudhanadasya namaskṛtvā imaṃ

ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्

āryāvalokiteśvara ramdhava namo narakindi

आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।

hrīḥ mahāvadhasame sarva athadu śubhaṃ ajeyaṃ

ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।

sarva sattva nama vasattva namo vaga mava dudhu

सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।

tadyathā oṃ avaloki lokate kārāte e hrīḥ

तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्

mahābodhisattva sarva sarva mālā mālā mahima hṛdayaṃ

महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्

kuru kuru karmuṃ dhuru dhuru vājayate mahāvājayate

कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते

dhara dhara dhṛṇiśvarāya cala cala mama vamāra muktele

धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले

ehi ehi śiṇa śiṇa ārṣam pracali vaśa vaśaṃ praśaya

एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |

huruhuru huru māra huru huru hṛ

हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्

sāra sāra śiri śiri suru suru bodhiya bodhiya

सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय

bodhaya bodhaya maitreya narakindi

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि

dhṛṣṇina bhayamana svāhā siddhāya svāhā

धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा

mahāsiddhāya svāhā siddhāyogeśvarāya svāhā

महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा

narakindi svāhā māraṇara svāhā

नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा

śira śaṃhā mukhāya svāhā sarva mahā āsiddhāya svāhā

शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा

cakra āsiddhāya svāhā padma kastāya svāhā

चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा

narakindi vagarāya svāhā mavari śaṅkharāya svāhā

नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा

namaḥ ratnatrayāya namo āryāvalokiteśvarāya svāhā

नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

oṃ siddhyantu mantra padaya svāhā

ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा

nam mô hắc ra đát na

đa ra dạ da

nam mô a rị da

bà lô yết đế

thước bát ra da

bồ đề tát đỏa bà da

ma ha tát đỏa bà da

ma ha ca lô ni ca da

án tát bàn ra phạt duệ

số đát na đát tỏa

nam mô tất kiết lật đỏa

y mông a rị da

bà lô kiết đế

thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì

hê rị ma ha bàn đa sa mế

tát bà a tha đậu du bằng

a thệ dựng

tát bà tát đa (na ma bà tát đa)na ma bà dà ma phạt đạt đậu

đát điệt tha

án a bà lô hê lô ca đế

ca ra đế di hê rị

ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng

cu lô cu lô yết mông

dộ lô đồ lô phạt xà da đế

ma ha phạt xà da đế

đà ra đà ra

địa rị ni

thất phật ra da

giá ra giá ra

mạ mạ phạt ma ra

mục đế lệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi

phạt sa phạt sâm phật ra xá da

hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị

ta ra ta ra

tất rị tất rị

tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ

bồ đà dạ bồ đà dạ

di đế rị dạ

na ra cẩn trì

địa rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà ha

tất đà dạ ta bà ha

ma ha tất đà dạ ta bà ha

tất đà dũ nghệ

thất bàn ra dạ ta bà ha

na ra cẩn trì ta bà ha

ma ra na ra ta bà ha

tất ra tăng a mục khê da ta bà ha

ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha

giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha

ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha

na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha

ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha

nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

nam mô a rị da

bà lô kiết đế

thước bàn ra dạ

ta bà ha án tất điện đô mạn đà ra bạt đà gia

ta bà ha

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.