Chơi động Hương-tích

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trời vừa hé sáng, bước lên thuyền,
Khoan mái chèo lan, ghé bến tiên.
Phong nguyệt thờ-ơ bầu ngọc đúc,
Giang-sơn bỡ-ngỡ bức tranh in.
Kìa kìa qui phượng nhong kinh bối[2],
Nọ nọ lân long lắng giáo thiền[3].
Cảnh lạ thú mầu khôn xiết kể ,
Thanh kỳ đệ nhất chốn Nam-thiên.

   
Chú thích

  1. Động Hương-tích 香 蹟 : tên một cái động ở trong núi Hương-Sơn thuộc địa phận làng Yến-vĩ, phủ Mỹ-đức, tỉnh Hà-đông; trong thờ Phật Quan-Âm, hàng năm cứ đến tháng hai, tháng ba, thiện nam tín-nữ trẩy hội rất đông
  2. Kinh bối: tức là bối diệp kinh 貝 葉 經, kinh Phật viết lên lá bối
  3. Thiền 禅: nhà chùa, giáo thiền tức là lễ giáo của nhà chùa


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.