Chiếu chỉ lệnh Mạc Đăng Lượng trấn thủ Nghệ An

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chiếu chỉ lệnh Mạc Đăng Lượng trấn thủ Nghệ An  (1535) 
của Mạc Thái Tông
Chữ Hán Phiên âm Việt dịch
詔旨

皇朝大正七年二月十六日本朝第二

皇帝令旨莫登光莫登俊等奉差往乂安處英都府南壇縣

都鄧邑施行公務 .

右令旨

须至莫登光莫登俊準 .

 欽此

Chiếu chỉ

Hoàng triều Đại Chính thất niên nhị nguyệt thập lục nhật bản triêu đệ nhị

Hoàng đế lệnh chỉ Mạc Đăng Quang Mạc Đăng Tuấn đẳng phụng soa vãng Nghệ An

Đô Đặng ấp thi hành công vụ .

Hữu lệnh chỉ

Tu chí Mạc Đăng Quang Mạc Đăng Tuấn chuẩn .

Khâm thử

Chiếu chỉ

Ngày 16 tháng 2 niên hiệu Đại Chính thứ 7 (1535)

Hoàng đế Thái Tông Mạc Đăng Doanh có chiếu chỉ ban xuống cho hai ông Mạc Đăng Lượng, Mạc Đăng Tuấn vâng theo chiếu chỉ vào

ấp Đô Đặng huyện Nam Đường phủ Anh Đô xứ Nghệ An thi hành công vụ.

Chiếu chỉ này chuyển đến các ông Mạc Đăng Lượng, Mạc Đăng Tuấn.

Khâm thử

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.