Con đò trên sông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Con đò trên sông  (1926) 
của Phan Bội Châu

Cái kiếp sinh ra ở giữa vời
Quản bao vào lộng lại ra khơi.
Tha hồ giông tố liều cho nước,
Chẳng quản công lao cốt vớt người.
Hào hiệp giang hồ đều bạn cũ,
Trung trinh tiết tháo có trời soi.
Thế gian ai nấy tri ấm đó,
Không nước thôi thời hết ngược xuôi.