Dệt cửi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thấy dân rét mướt, nghĩ mà thương,
Vậy phải lên ngôi gỡ mối giường[1].
Tay ngọc lần đưa thoi nhật nguyệt[2],
Gót vàng dận dạn máy âm dương[3].

   
Chú thích

  1. Mối giường: Đầu mối, chỗ thắt mở của công việc (Giường: sợi dây thừng chính, cột thắt miệng chiếc lưới). Trong bài này, "mối giường" là đầu mối của cuộn tơ dệt
  2. Thoi nhật nguyệt: Thoi ngày tháng, ý nói điều hành việc nước hàng ngày
  3. Máy âm dương: Nghĩa đen là máy dệt cửi, nghĩa bóng là guồng máy quốc gia (vận hành theo đạo trời)