50%

Dịch bài Thu hứng của Đỗ Phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dịch bài "Thu hứng" của Đỗ Phủ
của Từ Diễn Đồng

Khoảng năm 1908, Đốc học Hà Nội có mở cuộc thi dịch thơ Đường. Bài đưa ra dịch là bài "Thu hứng" của Đỗ Phủ. Từ Diễn Đồng gửi bài dịch, nhưng không tranh hơn thua mà chỉ muốn mượn lời Đỗ Phủ để nói chuyện thời thế. Bài dịch của ông thực ra chỉ là một bài phỏng dịch nhằm mục đích trào phúng, cho nên nó không sát nguyên văn.

Nghe nói trong kinh lắm chuyện đùa.
Nước đời sao lắm nỗi cay chua.
Những con nhà khá đi đâu cả.
Một bộ đồ tuồng rặt mới mua.
Tiếng trống lừng vang tin Bắc được[1]
Mảnh tờ sao chẳng báo Tây thua.
Rồng nằm bể cạn heo may lắm.
Nước cũ ai là chả nhớ vua [2].

   
Chú thích

  1. Ý nhắc đến tin nghĩa quân Đề Thám thắng trận ở Yên Thế, Bắc Giang mà chính quyền thực dân Pháp muốn bưng bít.
  2. Nhắc đến vua Hàm Nghi.