Giới bất vọng cầu địa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phúc địa chi cho đứa cưỡng cầu
Được chăng dun dủi bởi cơ mầu
Ở lành, chẳng rắp, hay nên gặp
Nẻo dữ, tuy tìm lại phải âu.
"Quý nộ phân kim[1]" ai khéo bấy
Cao Biền[2] ưa thủy phép sai đâu
Ngẫm xem dám...[3]
Phúc địa chi cho kẻ cưỡng cầu.

   
Chú thích

  1. Phương pháp kĩ thuật tìm đất tốt của các thầy địa lí xưa
  2. Cao Biền: quan đô hộ đời Đường, kiêm phù thủy
  3. Tại bản chữ Nôm bị rách mất mấy chữ tại vị trí này.