Bước tới nội dung

Giới tham

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Giới tham (Răn tham lam)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tượng trời[1] âu đã quá đồng cân,
Định cho ai, ắt có phần.
Muốn vô nhai, khôn lẽ được ?
Ơn phi phận, khá đều phân.
Đủ no hay vậy, xin thong thả,
Sạo sục làm chi, luống nhọc nhằn !
Nếu tham hơn, thì phải thiệt,
Hãy ghi lời ấy để mà răn !

   
Chú thích

  1. Tượng trời: có người giải thích đó là đồng tiền (được đúc hình tròn - hình trời)