Giới thiền tăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Một bình, một bát, một cà sa,
Náu ở chiền già[1] làm cửa nhà.
Kinh giã ngọc lâu hương lọn triện,
Định lui thiền viện[2] bóng xoay hoa.
Thân tâm rửa sạch quê hà hữu[3],
Giới hạnh vâng đòi giáo Thích Già.
Nói những thiên đường cùng địa ngục,
Pháp sao chẳng độ được mình ta.

   
Chú thích

  1. Già tức già lam (chùa). Chiền già: chùa chiền
  2. Định lui thiền viện: Nhập định xong lui về chỗ thiền viện
  3. Quê hà hữu: Quê ở chỗ không có gì cả, ý nói cõi Niết bàn