Họa bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giang thiên[1] phẳng lặng tạnh mưa,
Bãi, một thuyền ai giục sóng đưa...
Hoa bén mùi thơm khi cá hớp,
Cụm[2] êm bóng thỏ[3] thuở[4] song thưa.
Khê sơn[5] cảnh lạ nào đâu thiếu ?
Phong nguyệt kho đầy của ấy thừa.
Dẽ có[6] nơi khôn mạc[7] được:
Ái ưu[8] khăn khắn[9] một lòng sơ[10].

   
Chú thích

  1. Giang thiên: Trời trên sông
  2. Cụm: Cụm cây
  3. Thỏ: Trăng
  4. Thuở: Lúc
  5. Khê sơn: Núi khe
  6. Dẽ có: Riêng có
  7. Mạc: Vẽ
  8. Ái ưu: Ái quân ưu quốc (yêu quân, lo việc nước)
  9. Khăn khắn: Canh cánh
  10. : Từ trước