Họa bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài
của Lê Thánh Tông

Giang thiên[1] phẳng lặng tạnh mưa,
Bãi, một thuyền ai giục sóng đưa...
Hoa bén mùi thơm khi cá hớp,
Cụm[2] êm bóng thỏ[3] thuở[4] song thưa.
Khê sơn[5] cảnh lạ nào đâu thiếu ?
Phong nguyệt kho đầy của ấy thừa.
Dẽ có[6] nơi khôn mạc[7] được:
Ái ưu[8] khăn khắn[9] một lòng sơ[10].

   
Chú thích

  1. Giang thiên: Trời trên sông
  2. Cụm: Cụm cây
  3. Thỏ: Trăng
  4. Thuở: Lúc
  5. Khê sơn: Núi khe
  6. Dẽ có: Riêng có
  7. Mạc: Vẽ
  8. Ái ưu: Ái quân ưu quốc (yêu quân, lo việc nước)
  9. Khăn khắn: Canh cánh
  10. : Từ trước