Họa bài Người hái củi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đầu non đã tạnh khói còn om,
Mấy gã tiều phu đã sớm nom.
Nửa bó yên hà[1] mang đủng đỉnh,
Đôi bên phong nguyệt quảy lom khom.
Trời Nghiêu, ngày Thuấn mình ăn ở,
Đỉnh Thạch[2] non Thai[3] mặt ngước nhòm.
Ước thấy Mãi Thần[4] mà thử hỏi:
"Rằng xưa gặp chúa mé nào mom ?"

   
Chú thích

  1. Yên hà: Khói ráng
  2. Đỉnh Thạch: Núi Thạch Kiều thuộc tỉnh Quảng Tây
  3. Non Thai: Tức núi Thiên thai, tỉnh Chiết Giang, nơi Lưu Thần và Nguyễn Triệu hái thuốc gặp tiên
  4. Mãi Thần: Họ Chu, người đất Cối Kê nhà Hán, vì nhà nghèo, vừa hái củi vừa học. Vũ đế nhà Hán nghe tiếng, cho triệu vào triều, phong làm chức Trung đại phu