Họa bài Người kiếm cá

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thuyền ai chiếc bé tiếng đà om[1],
Thấy lũ thằng chài đứng vịnh nom.
Nửa tấm áo tơi che lủn củn.
Một cần câu trúc uốn khom khom.
Ngư hà song viết[2] ngày hằng đủ,
Bạng duật đôi co[3] thế ngại nhòm.
Chờ thuở nguồn Đào[4] tiên lại gặp,
Cùng nhau cặn kẽ[5] thuở đầu mom.

   
Chú thích

  1. Om: Om sòm
  2. Song viết: Của cải
  3. Bạng duật đôi co: Trai cò cãi nhau
  4. Nguồn Đào: Đào nguyên
  5. Cặn kẽ: Tình tự