Họa bài Người kiếm cá

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa bài Người kiếm cá
của Lê Thánh Tông

Thuyền ai chiếc bé tiếng đà om[1],
Thấy lũ thằng chài đứng vịnh nom.
Nửa tấm áo tơi che lủn củn.
Một cần câu trúc uốn khom khom.
Ngư hà song viết[2] ngày hằng đủ,
Bạng duật đôi co[3] thế ngại nhòm.
Chờ thuở nguồn Đào[4] tiên lại gặp,
Cùng nhau cặn kẽ[5] thuở đầu mom.

   
Chú thích

  1. Om: Om sòm
  2. Song viết: Của cải
  3. Bạng duật đôi co: Trai cò cãi nhau
  4. Nguồn Đào: Đào nguyên
  5. Cặn kẽ: Tình tự