Hỏi ông trăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

     Ta lên ta hỏi ông trăng,
Hoạ là ông có biết chăng sự đời,
     Ông cao, ông ở trên trời,
Mà ông soi khắp nước người, nước ta.
     Năm châu cũng một ông mà,
Kể riêng thì lại mỗi nhà mỗi ông.

   
Chú thích