Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/Nghị định thư số 4 của Hiệp định Paris năm 1973

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM[sửa]

(toàn văn)

Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

Về tháo gỡ, làm mất hiệu lực vĩnh viễn, phá hủy mìn ở vùng biển, các cảng, sông ngòi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Chính phủ Hoa Kỳ;

Thực hiện đoạn hai Điều 2 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ký vào ngày này,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1[sửa]

Hoa Kỳ sẽ quét sạch tất cả mìn mà Hoa Kỳ đã đặt tại vùng biển, các cảng, sông ngòi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc quét sạch mìn này sẽ được thực hiện bằng cách làm mất tác dụng thông qua việc tháo vớt, làm mất hiệu lực vĩnh viễn, phá hủy.

Điều 2[sửa]

Nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người và tàu thuyền qua lại, bảo vệ các công trình quan trọng, sẽ tiến hành tháo với hoặc phá hủy mìn trên những khu vực theo yêu cầu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và những nơi nào không tháo vớt được hoặc phá hủy thì làm mất hiệu lực vĩnh viễn, cần đánh dấu những nơi có mìn đã làm mất hiệu lực.

Điều 3[sửa]

Công việc quét sạch mìn sẽ bắt đầu từ hai mươi bốn giờ (24 giờ - giờ GMT) ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Đại diện của hai bên sẽ gặp nhau trao đổi những yếu tố có liên quan để thỏa thuận về thời gian phấn đấu hoàn thành sớm nhất việc quét sạch mìn.

Điều 4[sửa]

Công việc quét sạch mìn sẽ đựoc ưu tiên và thời gian được hai bên thỏa thuận. Nhằm mục đích đó, Đại biểu của hai bên sẽ sớm gặp nhau để thỏa thuận về chương trình và kế hoạch thực hiện. Nhằm mục đích này:

a) Hoa Kỳ sẽ cung cấp kế hoạch của mình trong công việc quét sạch mìn, kể cả những bản đồ những bãi mìn và những tài liệu về chủng loại, số lượng và tính năng mìn.

b) Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ cung cấp bản đồ, tài liệu thủy văn mình có và nêu rõ những chỗ có mìn, vật có thể gây nguy hiểm cho công việc quét sạch mìn mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa biết.

c) Hai bên sẽ thỏa thuận về thời gian thực hiện và mỗi bộ phận trong kế hoạch và kịp thời thông báo cho công chúng ít nhất bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu công việc quét sạch mìn cho bộ phận đó.

Điều 5[sửa]

Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về việc quét sạch mìn tại sống ngòi thuộc nội địa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tích cực tham gia với hết khả năng của mình vào việc quét mìn cùng với sự cung cấp của Hoa Kỳ về phương tiện để xác định vị trí mìn, phương tiện tháo vớt, phá hủy mìn và sự hướng dẫn kỹ thuật.

Điều 6[sửa]

Nhằm bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền đi lại trên sông, trên biển trong quá trình tiến hành việc quét sạch mìn, Hoa Kỳ sẽ kịp thời thông báo tin tức về sự tiến triển của công việc quét sạch mìn tại mỗi khu vực và những mìn còn lại sẽ phải phá hủy. Hoa Kỳ sẽ ra một thông cáo khi công việc đã hoàn thành.

Điều 7[sửa]

Trong khi tiến hành công việc quét sạch mìn, các nhân viên Hoa Kỳ tham gia việc quét mìn sẽ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và không có hoạt động gì không phù hợp với Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam và Nghị định thư này. Các nhân viên Hoa Kỳ tham gia việc quét sạch mìn sẽ đuwojc miễn trừ về mặt pháp lý đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gia làm nhiệm vụ quét mìn.

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ bảo đảm an toàn cho các nhân viên Hoa Kỳ trong thời gian họ ở trên lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để làm công tác quét sạch mìn và sẽ cung cấp cho các nhan viên đó mọi sự giúp đỡ có thể được và những phuơng tiện tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà hai bên đã thỏa thuận.

Điều 8[sửa]

Nghị định thư của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam về việc quét sạch mìn của Hoa Kỳ tại vùng biển, các cảng, sông ngòi Việt Nam dân chủ Cộng hòa sẽ có hiệu lực thi hành khi được Bộ trưởng Bộ ngoại giao Chính phủ Hoa Kỳ và Bộ truởng Bộ ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký.

Hai bên sẽ thi hành triệt để Nghị định này.

Làm tại Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1972, bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh. Bản tiếng Việt Nam và tiếng Anh đều là những bản chính thức và có giá trị như nhau.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Thay mặt Chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
(đã ký) (đã ký)
Nguyễn Duy Trinh
Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
William P. Rogers
Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao

Tài liệu nguồn[sửa]

  • Lưu Văn Lợi-Nguyễn Anh Vũ. Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ-Kissinger tại Paris. NXB Công an nhân dân. Hà Nội. 2002. Phụ lục XIII.