Hiệp khách hành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
俠 客 行 - Hiệp khách hành
của Lý Bạch

Bài Hiệp khách hành này Lý Bạch lấy ý từ câu chuyện Tín Lăng Quân Vô Kỵ nước Ngụy. Tín Lăng Quân là con trai út của Ngụy Chiêu Vương, do đối đãi ân tình với người gác cổng thành Đại Lương tên Hầu Doanh và anh hàng thịt Chu Hợi mà về sau hai người này giúp Tín Lăng Quân giải cứu thành Hàm Đan nước Triệu - (theo Sử Ký của Tư Mã Thiên).

Kim Dung sau này cũng mượn bài thơ này để viết thành bộ tiểu thuyết Hiệp khách hành.

Nguyên tác Phiên âm

趙 客 縵 胡 纓
吳 鉤 霜 雪 明
銀 鞍 照 白 馬
瘋 沓 如 流 星

十 步 殺 一 人
千 里 不 留 行
事 了 拂 衣 去
深 藏 身 與 名

閑 過 信 陵 飲
脫 劍 膝 前 橫
將 炙 啖 朱 亥
持 觴 勸 侯 嬴

三 杯 吐 然 諾
五 岳 倒 為 輕
眼 花 耳 熱 後
意 氣 素 霓 生

救 趙 揮 金 錘
邯 鄲 先 震 驚
千 秋 二 壯 士
烜 赫 大 樑 城

縱 死 俠 骨 香
不 慚 世 上 英
誰 能 書 閣 下
白 首 太 玄 經

Triệu khách mạn hồ anh,
Ngô câu sương tuyết minh.
Ngân yên chiếu bạch mã,
Táp đạp như lưu tinh.

Thập bộ sát nhất nhân,
Thiên lý bất lưu hành.
Sự liễu phất y khứ,
Thâm tàng thân dữ danh.

Nhàn quá Tín Lăng ẩm,
Thất kiếm tất tiền hoành.
Tương chích đạm Chu Hợi
Trì trường khuyến Hầu Doanh.

Tam bôi thổ nhiên nặc
Ngũ nhạc đảo vi khinh.
Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu,
Ý khí tố nghê sinh.

Cứu Triệu huy kim chùy,
Hàm Đan tiên chấn kinh.
Thiên thu nhị tráng sĩ
Huyên hách Đại Lương thành.

Túng tử hiệp cốt hương,
Bất tàm thế thượng anh.
Thùy năng thư các hạ,
Bạch thủ Thái huyền kinh.