Hoa mai đầu mùa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa mai đầu mùa
của Lê Thánh Tông

Vườn xuân dòm dỏ đã chầy[1] ngày,
Dễ có Lâm Bô[2] biết được hay[3].
Hoa bạc phau phau xâm khí tuyết,
Chồi xanh êu ếu[4] lạt hơi may,
Tỏ tường phòng khách khi đầm ấm.
Lau chuốt lòng xuân đoạn đắng cay.
Kham hạ[5] điều canh[6] còn để đợi,
Kẻo[7] còn đào mận[8] những thay lay[9].

   
Chú thích

  1. Chầy: Muộn
  2. Lâm Bô: Người đời Tống, tính tình điềm đạm, không có vợ con, hằng ngày chỉ thưởng ngoạn mai và hạc, người bấy giờ nói mai là vợ, hạc là con của Lâm Bô
  3. Hay: Rõ
  4. Êu ếu: Mơn mởn
  5. Kham hạ: Hèn nào
  6. Điều canh: Pha chế canh
  7. Kẻo: Khỏi
  8. Đào mận: Nhân tài
  9. Thay lay: Lôi thôi