II Ti-mô-thê/Chương 4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
II Ti-mô-thê của không rõ, do Phan Khôi dịch
Chương 4

41 Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng sẽ đoán-xét kẻ sống và kẻ chết, nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn-bảo con rằng: 2 hãy giảng đạo, cố khuyên, bất-luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn-nhục mà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi. 3 Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. 5 Nhưng con, phải có tiết-độ trong mọi sự, hãy chịu cực-khổ, làm việc của người giảng Tin-lành, mọi phận-sự về chức-vụ con phải làm cho đầy-đủ.

Phao-lô gần qua đời

6 Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. 7 Ta đã đánh trận tốt-lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin. 8 Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện đến của Ngài.

Các sự thông-báo khác

9 Hãy cố-gắng đến cùng ta cho kíp; 10 vì Đê-ma đã lìa-bỏ ta rồi, tại người ham-hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. 11 Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. 12 Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô. 13 Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, cùng những sách-vở nữa, nhứt là những sách bằng giấy da. 14 A-léc-xan-đơ, thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công-việc hắn, Chúa sẽ báo-ứng. 15 Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống-trả lời chúng ta.

16 Khi ta binh-vực mình lần thứ nhứt, chẳng có ai giúp-đỡ; hết thảy đều lìa-bỏ ta. Nguyền xin đều đó đừng đổ tội về họ! 17 Nhưng Chúa đã giúp-đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin-lành bởi ta được rao-truyền đầy-dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư-tử. 18 Chúa sẽ giải-thoát ta khỏi mọi đều ác và cứu-vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh-hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men.

19 Hãy chào-thăm Bơ-rít-ca và A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. 20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim đương đau-ốm, ta để ở lại tại thành Mi-lê. 21 Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia cùng anh em thảy đều chào-thăm con.

22 Nguyền xin Chúa ở cùng tâm-thần con! Cầu-xin ân-điển ở cùng các anh em!