Kênh Trầm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kênh Trầm
của Lê Thánh Tông

Kênh Trầm ở huyện Ngọc Sơn (Thanh Hóa) đào từ năm 1234 triều Trần.

Đồn rằng huyện Ngọc có kênh Trầm,
Tuy hẹp le[1] vui hết mấy rằm[2].
Gò nổi xương trâu rêu lún phún,
Bãi lè lưỡi bạng[3] bọt lăm tăm.
Chan chan thuyền khách sào chưa nhổ,
Sịch sịch chài ai cọc hãy cằm[4].
Có kẻ kéo khan[5] năm bảy lúc,
Chờ cho thấy nước bỏ đêm nằm.

   
Chú thích

  1. Le: Nhưng
  2. Mấy rằm: Mấy tháng
  3. Lưỡi bạng: Lưỡi trai
  4. Cằm: Cắm
  5. Kéo khan: Kéo thuyền trên cát