Khải huyền/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Khải huyền của Thánh sử Gioan, do Phan Khôi dịch
Đoạn 3

Thơ cho Hội-thánh Sạt-đe

31 Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Sạt-đe rằng:

Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công-việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. 2 Hãy tỉnh-thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công-việc của ngươi là trọn-vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. 3 Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn-năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình-lình. 4 Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô-uế áo-xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng-đáng như vậy.

5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên-sứ Ngài. 6 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!

Thơ cho Hội-thánh Phi-la-đen-phi

7 Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Phi-la-đen-phi rằng:

Nầy là lời phán của Đấng thánh, chơn-thật, là Đấng có chìa-khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: 8 Ta biết công-việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng-lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. 9 Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chơn ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. 10 Vì ngươi đã giữ lời nhịn-nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử-thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế-gian, đặng thử những người ở trên đất. 11 Ta đến mau-kíp; hãy giữ lấy đều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều-thiên của ngươi.

12 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người. 13 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!

Thơ cho Hội-thánh Lao-đi-xê

14 Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Lao-đi-xê rằng:

Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành-tín chơn-thật, Đấng làm đầu cội-rễ cuộc sáng-thế của Đức Chúa Trời: 15 Ta biết công-việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16 Vậy, vì ngươi hâm-hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. 17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu-có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ-sở, khốn-khó, nghèo-ngặt, đui-mù, và lỏa-lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu-có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và đều xấu-hổ về sự trần-truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. 19 Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở-trách sửa-phạt; vậy hãy có lòng sốt-sắng, và ăn-năn đi. 20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.

21 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!